Bóithre

Tá Rannóg Bóithre Chomhairle Contae Mhuineacháin freagrach as gréasán bóithre an chontae a phleanáil, a dhearadh, a fheabhsú agus a chothabháil.

Déantar obair ar bhonn leanúnach, atá spleách ar fháil ar chistiúchán, chun gréasán bóithre atá slán sábháilte agus éifeachtúil a sholáthar chun freastal ar riachtanais tionscail, talmhaíochta, turasóireachta agus an phobail i gcoitinne atá suite laistigh den chontae agus ina chóngar.

Tá 2,408.97 ciliméadar de bhóthar poiblí i gContae Mhuineacháin, 107 ciliméadar de bhóthar náisiúnta ina measc.

Tá an tÚdarás um Bóithre Náisiúnta freagrach as an ngréasán náisiúnta bóithre ar an iomlán, agus tugann sé cistiúchán don Chomhairle i dtaca leis na bóithre náisiúnta sa chontae a chothabháil agus a fheabhsú.

Cuirtear cistiúchán ar fáil i dtaca leis na bóithre nach bóithre náisiúnta iad tríd an Roinn Iompair agus ó acmhainní de chuid na Comhairle féin.

Mar gheall ar go bhfuil an Chomhairle feasach ar shuíomh straitéiseach an chontae idir mórionaid daonra, agus ar an tábhacht a bhaineann leis na naisc idir na mórionaid daonra seo a fheabhsú ar mhaithe le forbairt shocheacnamaíoch an mhórcheantair, déanfaidh sí, i bhfeidhmiú a feidhme reachtúla, an gréasán bóithre poiblí ina limistéar a chothabháil agus a thógáil de réir an pholasaí náisiúnta agus ar mhaithe leis an réigiún ar an iomlán.

Cuireann Rannóg na mBóithre roinnt seirbhísí bainteacha ar fáil, i.e. ceadúnais oscailte bóithre, dúnadh sealadach bóithre, sábháilteacht ar bhóithre, cothabháil gheimhridh, bainistiú tráchta, soilsiú poiblí, cothabháil gheimhridh agus cásanna éigeandála, ceadanna ualaigh neamhghnách, comharthaíocht eolais maidir le saoráidí, teorainneacha luais, tuairisciú maidir le hiarratais ar chead pleanála a bhaineann le bóithre.

Feidhmítear scéim i leith bóithre príobháideacha a fheabhsú trí dheontas faoi Scéim Feabhsúcháin Áitiúil ar chuntar go bhfuil cistiúchán ar fáil.

Tá Rannóg na mBóithre suite i bhFoirgneamh M-Tek II ag Cnoc an Chonnaidh, Muineachán ar bhóthar N12 a théann ó Mhuineachán go hArd Mhacha. Sonraí teagmhála: roads@monaghancoco.ie nó glaoigh ar 047 30597, 30541 & 30570.

Winter MaintenanceMajor Projects
Application FormsRoads Program
Community Involvement Scheme 2018 Draft Speed Limit Bye Laws 2017

 

Contact Details
Monaghan Municipal DistrictCarrickmacross-Castleblayney Municipal DistrictBallybay-Clones Municipal District
 County OfficesCivic OfficesMonaghan Street
The Glen, MonaghanRiverside RoadClones
County MonaghanCounty MonaghanCounty Monaghan
Ph. 047 73777Ph. 042 9661236Ph. 047 51018
monaghan@monaghancoco.iecarrickmacross@monaghancoco.ieclones@monaghancoco.ie