Dréachtscéim na Gaeilge- Draft Irish Language Scheme 2020-2023

Dréachtscéim na Gaeilge, Comhairle Contae Mhuineacháin

Tá Scéim Gaeilge á hullmhú ag Comhairle Contae Mhuineacháin de réir Alt 11 d’Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003.  Moltar go leanfaidh an Scéim go ceann trí bliana go 2023.

Go príomha is í cuspóir Acht na dTeangacha Oifigiúla ná a chinntiú go mbeidh teacht ar sheirbhísí poiblí ardchaighdeáin as Gaeilge.  Táthar ag súil go dtógfaidh an scéim nua ar an dul chun cinn déanta ag Comhairle Contae Mhuineacháin ónár gcéad scéim a sholáthraigh seirbhísí as Gaeilge.

Chun a bheith páirteach

Tá  Comhairle Contae  Mhuineacháin ag lorg aighneachtaí uathu siúd a bhfuil suim acu san Scéim nua á hullmhú.  Seol na haighneachtaí, is fearr formáid leictreonach, roimh an dáta

Tá cóip den dréachtphlean ar fáil ar Comhairle Contae Mhuineacháin Dreacht Sceim 2020-2023 (MS Word)

r-phost:  noconnor@monaghancoco.ie

nó tríd an bpost go dtí:

An tOifigeach Gaeilge

Comhairle Contae Mhuineacháin

An Ghleann

Muineachán

 

Dáta deiridh le cur isteach Dé hAoine 3 Meán Fómhair 2020

 

Draft Irish Language Scheme, Monaghan County Council

Monaghan County Council is preparing an Irish language Scheme in accordance with Section 11 of the Official Languages Act 2003.  It is proposed that this Scheme will run for three years until 2023.

The primary objective of the Official Languages Act is to ensure better availability and a higher standard of public services through Irish. It is anticipated that the new Scheme will build on the progress made by Monaghan County Council from the first language scheme delivering services through Irish.

How to get involved

Monaghan County Council now wishes to invite representations in relation to the preparation of the new Scheme from all interested parties. Written submissions, preferably in electronic format, should be sent by date TBC

A copy of the draft plan is available here: Monaghan County Council 2020 2023 Irish Plan (MS Word)

Email :  noconnor@monaghancoco.ie

Or by post to

An tOifigeach Gaeilge

Comhairle Contae Mhuineacháin

An Ghleann

Muineachán

Closing date for submission Friday 3rd September 2020