Foirmeacha as Ghaeilge

Faigh naisc thíos chuig Foirmeacha Chomhairle Contae Mhuineacháin i nGaeilge. Tá siad liostaithe de réir ainm na Roinne.

Oifig Ealaíona

Scéim Breisluacha Na HOifige Ealaíon 2020 2027 Deontas Comhpháirtíochta Ealaíon
Deontais D’Ealaíontóirí Tacaíocht D’Ealaíontóirí Gairmiúla Mhuineacháin

Bóithre

Foirm Iarratais Sholáthar Araid Salainn IARRATAS AR DEIMHNITHE SÁBHÁILTEACHTA DÓITEÁIN LE HAGHAIDH SCRÚDÚ CÓIPCHEART

Ceantar Bardasach

FOIRM IARRATAIS AR CHEADÚNAS PÁIRCEÁLA CÓNAITHE Carraig Mhachaire Rois IARRATAS AR CHEADÚNAS TRÁDÁIL ÓCÁIDEACH Carraihg Mhachaire Rois
IARRATAS AR CHEADÚNAS TRÁDÁIL ÓCÁIDEACH Loch Mucnú IARRATAS AR CHEADÚNAS BALLA CLÁR
Achomharc in aghaidh Fíneáil Tráchta Iarratas ar Ardán Banna An diamant a úsáid
Léiriú Speis in Ócáidí ar Spás Poiblí Ráiteas um Ainm agus Seoladh Tiománaí Feithicle a Ainmniú
Iarratas ar Dhiosca Páirceála Áithritheora Foirm Iarratais ar Cheadúnás Corr-Thradála
Foirm Iarratais ar Cheadúnás faoi Alt 254

Rialú Madraí

Iarratas Ar Ionad Pórúchán Madraí A Chlárú

Serbhisí Dóitean

Leathanach Iarratais Cuairteora IARRATAS AR DEIMHNITHE SÁBHÁILTEACHTA DÓITEÁIN LE HAGHAIDH SCRÚDÚ CÓIPCHEART
Iarratas ar Chomhartha Eolais ar Áiseanna

Comhshaol

Ciste Cruatain Táillí Bailithe Dramhaíola Fógra Le Dó Foirm Iarratais

Tithíocht

Foirm Iarratais Ar Aistriú Tí Tionóntacht A Thabhairt Suas
Dialann Teagmhais Foirm Ghearáin Foirm Ghearáin
Foirm Measúnaithe Cíosa Iasacht tithíocht Athógail na hÉireann

Rannóg Pleanala

Fógra Suíomh

Rannóg um Ghnóthaí Corparáideacha

IARRATAS AR ROCHTAIN AR THAIFID FAOIN ACHT UM SHAORÁIL FAISNÉSE 2014 Iasstas ar iontráil ainmneacha I gclár na dtoghthóirí
ÉILEAMH AR CHEARTÚCHÁN AR DHRÉACHTCHLÁR NA dTOGHTHÓIRÍ Iarratas ó thoghthóirí nach bhfuil in ann vóta a chaitheamh ina stáisiún vótaíochta de bharr imthosca Slí Beatha
Iarratas chun ainm a chur san áireamh san Fhorlíonadh a ghabhann le Clár na dToghthóirí Athrú ar Sheoladh