COMHAIRLE CHONTAE MHUINEACHÁIN Fógra Tábhachtach do gach Úinéir Talún agus Sealbhóir Talún maidir le Fál a Ghearradh

Ba mhaith le Comhairle Contae Mhuineacháin a mheabhrú do gach úinéir agus áititheoir talún go gcuireann Alt 40 den Acht um Fhiadhúlra 1976, arna leasú le hAlt 46 den Acht Leasaithe 2000, cosc ​​ar fhásra a ghearradh, a ghrafadh, a dhó nó a scriosadh, le díolúintí dochta áirithe, ó 1. Márta go 31 Lúnasa.

Tá foráil sa reachtaíocht do roinnt díolúintí srianta ón toirmeasc le linn na tréimhse dúnta – e.g. le haghaidh oibreacha arna ndéanamh i ngnáthchúrsa na talmhaíochta nó na foraoiseachta, ar chúiseanna sláinte agus sábháilteachta poiblí, lena n-áirítear sábháilteacht ar bhóithre, díothú fiailí díobhálacha, chun fásra a ghlanadh le linn oibreacha bóthair agus oibreacha forbartha eile nó chun láithreáin le haghaidh tógála a fhorbairt oibríonn.

 

Gareth McMahon

Stiúrthóir Seirbhíse

Bóithre agus Iompar

29  Feabhra 2024

Ba mhaith le Comhairle Contae Mhuineacháin a mheabhrú do gach úinéir talún go bhfuil cosc ​​ar fhásra a ghearradh, a ghrafadh, a dhó nó a scriosadh ó 1 Márta go 31 Lúnasa.

 

Night Time Temporary Closing of Roads

Monaghan County Council intends to close the following road in the Municipal Districts of Carrickmacross-Castleblayney, Ballybay- Clones and Monaghan in County Monaghan.

 

Dates of Closure:            Sunday 24th March 2024 – Friday 5th April 2024

Road Closed:                    N2 Castleblayney Bypass – from the townland of Moy Otra (Clontibret N2 Junction) to the townland of Tullyvin  (Castleblayney-N53 Roundabout). Closure will be implemented on one direction only at any point in time.

Times:                                Northbound 9pm – 6am

                                            Southbound 9pm – 6am

 

To Facilitate:                     Essential maintenance/renewal/safety measure works.

Diversion Routes:           Main Diversion via Old N2 (LP3444) at Clontibret Village through

Annayalla Village and Castleblayney Town, then accessing the N2 via the

N53 and vice versa. Diversions will be in place for the duration of the closure.

Every effort will be made to minimise delays.

 Any interested person may lodge an objection to the closing of the above-mentioned roads with the Head of Roads, Monaghan County Council, MTEK II Building, Knockaconny, Monaghan Tuesday 5th March 2024.  Any objections must be clearly marked on envelope “Objection to Road Closure”.

This notice complies with the Roads Act 1993 (Section 75)

 

Kevin West

A / Senior Engineer

Transport, Community and Rural Development

29th February 2024

Temporary Closing of Roads -Monaghan Town St. Patricks Day Parade 

Monaghan County Council gives notice of its intention to close the following road in the Municipal District of Monaghan in County Monaghan:

Date of Closure: Sunday 17th March 2024

 Times: 12.30 p.m. to 6.00 p.m. 

To Facilitate: Monaghan Town St. Patricks Day Parade 

Road Closed:    

 • R867 – Church Square/The Diamond, Monaghan – from Rossmore Monument to Church Square
 • LS5515 – Lower Mill Street

 

Diversion Routes:

Diversions from Emyvale to Ballybay, Clones, Cootehill will be via the N2 bypass to the Dublin Road and N54 Macartan Road

Local access to the town centre and the Courthouse car park will be via Glaslough Street, Macartan Road and Castle Road.

 Any interested person may lodge an objection in writing to the closing of the above-mentioned roads with the A/Senior Engineer, Monaghan County Council, MTEK II Building, Knockaconny, Monaghan not later than Tuesday 5th March 2024.  Any objections must be clearly marked on envelope “Objection To Road Closure”.

If you have any queries concerning this Road Closure, please contact the Monaghan Municipal District office, Glen Road, Monaghan at 047 73777 or email monaghan@monaghancoco.ie .

This notice complies with the Roads Act 1993 (Section 75)

Kevin West

A/Senior Engineer

Transport, Community and Rural Development 

29th  February 2024

 

 

Dúnadh Sealadach Bóithre

Tugann Comhairle Contae Mhuineacháin fógra go bhfuil sé i gceist aici na bóithre seo a leanas a dhúnadh i gCeantar Bardasach Mhuineacháin i gContae Mhuineacháin:

Dáta an Dúnta: Dé Domhnaigh, an 17 Márta 2024

 Uaireanta: 12.30 p.m. go 6.00 p.m.

Fáth: Paráid Lá Fhéile Pádraig i mBaile Mhuineacháin

Bóithre a bheidh Dúnta:

 • R867 – Cearnóg na hEaglaise/An Diamant, Muineachán – idir Leacht Cuimhneacháin Dawson agus Cearnóg na hEaglaise
 • LS5515 – Sráid an Mhuilinn Íochtarach

 

Malairt slí:

Cuirfear an trácht idir Scairbh na gCaorach agus Béal Átha Beithe, Cluain Eois agus Muinchille ar mhalairt slí ar sheachbhóthar an N2 chuig Bóthar Bhaile Átha Cliath agus Bóthar Mhic Cairthinn (N54)

Gheofar rochtain áitiúil ar lár an bhaile agus carrchlós Theach na Cúirte ar Shráid Ghlaslocha, Bóthar Mhic Cairthinn agus Bóthar an Chaisleáin.

 Is féidir le haon duine leasmhar agóid i gcoinne dhúnadh na mbóithre thuasluaite a chur isteach ach aighneacht i scríbhinn a chur faoi bhráid an Innealtóra Shinsearaigh Ghníomhaigh, Comhairle Contae Mhuineacháin, Foirgneamh MTEK II, Cnoc an Chonnaidh, Muineachán, tráth nach déanaí ná Dé Máirt, an 5 Márta 2024.  Ní mór “Agóid i gcoinne Dúnta Bóthair” a bheith le feiceáil go soiléir ar an gclúdach litreach.

Má tá aon cheist agat maidir le Dúnadh na mBóithre seo, déan teagmháil le hoifig Cheantar Bardasach Mhuineacháin, Bóthar an Ghleanna, Muineachán ar 047 73777 nó ar ríomhphost monaghan@monaghancoco.ie.

Cloíonn an fógra seo le hAcht na mBóithre, 1993, (Roinn 75)

Kevin West

Innealtóir Sinsearach Gníomhach

Iompar, Forbairt Tuaithe agus Pobail

29 Eanáir 2024

 

 

Dúnadh Sealadach Bóithre

Tugann Comhairle Contae Mhuineacháin fógra go bhfuil sé i gceist aici na bóithre a leanas a dhúnadh i gCeantar Bardasach Charraig Mhachaire Rois-Bhaile na Lorgan i gContae Mhuineacháin:

Dáta an Dúnta: 17 Márta 2024

Uaireanta: idir 2 p.m. agus 6 p.m.

Fáth: Paráid Lá Fhéile Pádraig

 

Bóithre a bheidh dúnta:

R927-3, idir Bóthar an Chaisleáin agus Bóthar Bhaile na Lorgan 

R178-6, idir timpeallán Bhóthar Dhún Dealgan agus an tSráid Mhór trí Shráid Fhearnaí

R179-6, idir an t‑acomhal leis an tSráid Mhór agus acomhal LS8510 (Bóthar Charraig Dhónaill)

 

Malairt slí:

Trácht ag dul ó thuaidh – Cuirfear ar mhalairt slí é ar Bhóthar an Chaisleáin theas go dtí R927 i dtreo an N2 ar Bhóthar Oiriall. Ó acomhal an N2 rachfar ó thuaidh, fágfar an N2 ag an Chlochbhaile Íochtarach i dtreo R927-2 Bóthar Bhaile na Lorgan, Carraig Mhachaire Rois. Críochnóidh an mhalairt slí ag Coláiste Inver.

Trácht ag dul ó dheas – Cuirfear ar mhalairt slí é ar LP4051 Bóthar Rois i dtreo thimpeallán Bhóthar Shearcóige agus suas Bóthar Rois arís. Ó Bhóthar Rois cuirfear an trácht ó thuaidh go dtí R927-2 Bóthar Bhaile na Lorgan i dtreo an N2. Ó acomhal an N2, cuirfear an trácht ó dheas, fágfar an N2 ag an Dromainn Uachtarach i dtreo thimpeallán Bhóthar Dhún Dealgan. Leanfar ar R927-4 Bóthar Oiriall i dtreo Sheanbhóthar Bhaile Átha Fhirdhia. Críochnóidh an mhalairt slí ag acomhal Bhóthar an Chaisleáin.

 Is féidir le haon duine leasmhar agóid i gcoinne dhúnadh na mbóithre thuasluaite a chur isteach ach aighneacht i scríbhinn a chur faoi bhráid an Innealtóra Shinsearaigh Ghníomhaigh, Comhairle Contae Mhuineacháin, Foirgneamh MTEK II, Cnoc an Chonnaidh, Muineachán, tráth nach déanaí ná Dé Máirt, an 5 Márta 2024 .  Ní mór “Agóid i gcoinne Dúnta Bóthair” a bheith le feiceáil go soiléir ar an gclúdach litreach.

 

Má tá aon cheist agat maidir le Dúnadh na mBóithre seo, déan teagmháil le hoifig Cheantar Bardasach Charraig Mhachaire Rois-Bhaile na Lorgan, Bóthar Chois Abhann, Carraig Mhachaire Rois, Co. Mhuineacháin ar 042 9661236 nó ar ríomhphost carrickmacross@monaghancoco.ie.

Cloíonn an fógra seo le hAcht na mBóithre, 1993, (Roinn 75)

Kevin West

Innealtóir Sinsearach Gníomhach

Iompar, Forbairt Tuaithe agus Pobail

29 Feabhra 2024

 

 

Temporary Closing Of Roads – To Facilitate: St Patrick’s Day Parade

Monaghan County Council gives notice of its intention to close the following road in the Municipal District of Carrickmacross-Castleblayney in County Monaghan:

Date of Closure: 17th March 2024

 Times: 2pm to 6pm

To Facilitate: St Patrick’s Day Parade

Road Closed:

R927-3, from Castle Road to Castleblaney Rd 

R178-6, from Dundalk Rd roundabout to Main Street via Farney Street

R179-6, from Junction with Main St to LS8510 (Rockdaniel Rd) junction   

 

Diversion Routes:

North Bound Traffic – Diverted at Castle Road south onto R927 towards N2 via Oriel Rd. From the N2 interchange travel north, exist the N2 at Cloughvalley Lower towards R927-2 Castleblaney Road, Carrickmacross, detour ends at Inver College.

South Bound Traffic – Diverted onto LP4051 Ross Rd towards the Shercock Rd roundabout and back up Ross Rd. From Ross Rd then directed north onto R927-2 Castleblayney Rd towards N2. From N2 interchange traffic directed south, exit N2 at Drummond Otra towards Dundalk Rd roundabout. Continue along R927-4 Oriel Rd towards Old Ardee Rd, detour ends at Castle Road junction.

 Any interested person may lodge an objection in writing to the closing of the above-mentioned roads with the A/Senior Engineer, Monaghan County Council, MTEK II Building, Knockaconny, Monaghan not later than 5th March 2024.  Any objections must be clearly marked on envelope “Objection To Road Closure”.

If you have any queries concerning this Road Closure, please contact the Carrickmacross – Castleblayney Municipal District office, Riverside Road, Carrickmacross, Co. Monaghan  at 042 9661236 or email carrickmacross@monaghancoco.ie .

This notice complies with the Roads Act 1993 (Section 75)

Kevin West

A/Senior Engineer

Transport, Community and Rural Development

29th February 2024

 

 

Dúnadh Sealadach Bóithre

Tugann Comhairle Contae Mhuineacháin fógra go bhfuil sé i gceist aici na bóithre seo a leanas a dhúnadh i gCeantar Bardasach Chluain Eois i gContae Mhuineacháin:

Dáta an dúnta: Dé Sathairn, an 16 Márta 2024

 Uaireanta: (i) idir 18:30 agus 21:00 agus (ii) idir 19:00 agus 21:00

Fáth: Paráid Oíche Fhéile Pádraig 2024

Bóithre a bheidh dúnta: (i) idir 18:30 agus 21:00.

 1. R212 Sráid Mhic Curtáin idir an N54 agus L2821 Caolsráid na Láimhe.
 2. R183 Sráid Áth an Lobhair idir R212 Sráid Mhic Curtáin agus L2820 Sráid na Mainistreach.
 3. R868 Sráid Fhear Manach idir R183 Ascaill 98 agus an N54.
 4. N54 Sráid Chara idir L2821 Caolsráid na Láimhe agus R868 Sráid Fhear Manach.
 5. N54 Sráid Mhuineacháin idir R868 Sráid Fhear Manach agus crosbhóthar an N54 le R183 Sráid Uí Dhufaigh agus R183 Ascaill 98.

 

Bóithre a bheidh dúnta: (i) 19:00 go 21:00.

 1. L2800 Sráid Fhear Manach Íochtarach, L2800 Ard na hEaglaise agus L2800 Sruthán an Mhuilinn Uachtarach idir R183 Ascaill 98 agus acomhal L2800 Sruthán an Mhuilinn Uachtarach le L2100 Bóthar Leacaigh.

 

Malairt slí:

Déanfar trácht atá ag dul soir ar an N54 a chur ar mhalairt slí trí U9143 Bóthar Chluain Fada, A34 Bóthar Chluain Eois, R183 Bóthar an Bhaile Nua agus R183 Ascaill 98.

Déanfar trácht atá ag dul siar ar an N54 a chur ar mhalairt slí trí R183 Sráid Uí Dhufaigh, R183 Sráid Áth an Lobhair, L2820 Sráid na Mainistreach agus L2821 Caolsráid na Láimhe.

Beidh gach Malairt Slí ar chomhartha ar mhaithe leis an Trácht a threorú. (Déanfar freastal ar Fheithiclí Rochtana Áitiúla agus Feithiclí Éigeandála i gcónaí).

Is féidir le haon duine leasmhar agóid i gcoinne dhúnadh na mbóithre thuasluaite a chur isteach ach aighneacht i scríbhinn a chur faoi bhráid an Innealtóra Shinsearaigh Ghníomhaigh, Comhairle Contae Mhuineacháin, Foirgneamh MTEK II, Cnoc an Chonnaidh, Muineachán, tráth nach déanaí ná Dé Máirt, an 5 Márta 2024 .  Ní mór “Agóid i gcoinne Dúnadh Bóthair” a bheith le feiceáil go soiléir ar an gclúdach litreach.

Má tá aon cheist agat maidir le Dúnadh na mBóithre seo, déan teagmháil le hoifig Cheantar Bardasach Mhuineacháin, Bóthar an Ghleanna, Muineachán ar 047 73777 nó ar ríomhphost monaghan@monaghancoco.ie.

Cloíonn an fógra seo le hAcht na mBóithre, 1993 (Roinn 75)

Kevin West

Innealtóir Sinsearach Gníomhach

Bóithre agus Iompar

29 Feabhra 2024

Temporary Closing of Roads – Clones To Facilitate: Saint Patrick’s Eve Parade 2024

Monaghan County Council gives notice of its intention to close the following roads in the Municipal District of Clones in County Monaghan:

Date of Closure: Saturday 16th March 2024           

Times: (i) 18:30hrs to 21:00hrs and (ii) 19:00hrs to 21:00hrs

To Facilitate: Saint Patrick’s Eve Parade 2024      

Roads Closed: (i) 18:30hrs to 21:00hrs.  

 1. R212 McCurtain Street between N54 and L2821 Ball Alley Street.
 2. R183 Analore Street between R212 McCurtain Street and L2820 Abbey Street.
 3. R868 Fermanagh Street between R183 98th Avenue and N54.
 4. N54 Cara Street between L2821 Ball Alley Street and R868 Fermanagh Street.
 5. N54 Monaghan Street between R868 Fermanagh Street and crossroads of N54 with R183 O’ Duffy Street and R183 98th Avenue.

 

Roads Closed: (ii) 19:00hrs to 21:00hrs.

 1. L2800 Lower Fermanagh Street, L2800 Church Hill and L2800 Millbrook Upper between R183 98th Avenue and junction of L2800 Millbrook Upper with L2100 Lacky Road.

 

Diversion Routes:

N54 Eastbound traffic will be diverted via U9143 Clonfad Road, A34 Clones Road, R183 Newtownbutler Road and R183 98th Avenue.

N54 Westbound traffic will be diverted via R183 O’ Duffy Street, R183 Analore Street, L2820 Abbey Street and L2821 Ball Alley Street.

All Detours will be signposted in order to direct the Traffic. (Local Access and Emergency Vehicles will be catered for at all times).

Any interested person may lodge an objection in writing to the closing of the above-mentioned roads with the A/Senior Engineer, Monaghan County Council, MTEK II Building, Knockaconny, Monaghan not later than Tuesday 5th March 2024.  Any objections must be clearly marked on envelope “Objection To Road Closure”.

If you have any queries concerning this Road Closure, please contact the Ballybay/Clones Municipal District office, Glen Road, Monaghan at 047 51018 or email clones@monaghancoco.ie .

This notice complies with the Roads Act 1993 (Section 75)

Kevin West

A/Senior Engineer

Roads and Transportation

29th February 2024

 

 

Temporary Closing of Roads – To Facilitate: Saint Patrick’s Day Parade

Monaghan County Council gives notice of its intention to close the following roads in the Municipal District of Ballybay- Clones in County Monaghan:

Date of Closure:              Sunday 17th March 2024

 Times:                                (i) 1pm to 2.30pm and (ii) 1pm to 4pm  

To Facilitate:                    Saint Patrick’s Day Parade

 

Road Closed: (i) 1pm to 2.30pm

 1. R183 Clones Road between junction with L6290 at Killeevan National School and junction with R189 Main Street.

 

Road Closed: (ii) 1pm to 4pm

 1. R189 Main Street between junction with R183 Clones Road and junction with LP2222 Scotshouse Road.

                                           

 

Diversion Routes:

 

Eastbound traffic will be diverted via R183 Clones Road, R183 Analore Street, R183 O’ Duffy Street, N54 Monaghan Road, N54 Clones Road and R189 Threemilehouse/Newbliss Road.

 

Southbound traffic and westbound traffic at junction of R189 Main Street with R183 Clones Road will be diverted via R189 Threemilehouse, N54 Clones Road, N54 Monaghan Road, R212 Scotshouse Road, L2220 – L2221 – L2222 Scotshouse/Newbliss Road.

 

Westbound traffic and northbound traffic at Lower Main Street, Newbliss will be diverted via L2222 – L2221 – L2220 Newbliss/Scotshouse Road, R212 Scotshouse Road and N54 Monaghan Road.

 

 

All Detours will be signposted in order to direct the Traffic. (Local Access and Emergency Vehicles will be catered for at all times).

 

Any interested person may lodge an objection to the closing of the above-mentioned roads with the Roads Department, Monaghan County Council, MTEK II Building, Knockaconny, Monaghan not later than Tuesday 5th March 2024.  Any objections must be clearly marked on envelope “Objection To Road Closure”.

 

If you have any queries concerning this Road Closure, please contact the Ballybay/Clones Municipal District office at 047 51018 or email clones@monaghancoco.ie

This notice complies with the Roads Act 1993 (Section 75)

 Kevin West

A/Senior Engineer

Roads and Transportation

29th February 2024

Temporary Closing of Roads –

Monaghan County Council gives notice of its intention to close the following roads in the Municipal District of Clones in County Monaghan:

Date of Closure: Saturday 16th March 2024           

Times: (i) 18:30hrs to 21:00hrs and (ii) 19:00hrs to 21:00hrs

To Facilitate: Saint Patrick’s Eve Parade 2024      

 

Roads Closed: (i) 18:30hrs to 21:00hrs.  

 1. R212 McCurtain Street between N54 and L2821 Ball Alley Street.
 2. R183 Analore Street between R212 McCurtain Street and L2820 Abbey Street.
 3. R868 Fermanagh Street between R183 98th Avenue and N54.
 4. N54 Cara Street between L2821 Ball Alley Street and R868 Fermanagh Street.
 5. N54 Monaghan Street between R868 Fermanagh Street and crossroads of N54 with R183 O’ Duffy Street and R183 98th Avenue.

 

Roads Closed: (ii) 19:00hrs to 21:00hrs.

 1. L2800 Lower Fermanagh Street, L2800 Church Hill and L2800 Millbrook Upper between R183 98th Avenue and junction of L2800 Millbrook Upper with L2100 Lacky Road.

 

Diversion Routes:

N54 Eastbound traffic will be diverted via U9143 Clonfad Road, A34 Clones Road, R183 Newtownbutler Road and R183 98th Avenue.

N54 Westbound traffic will be diverted via R183 O’ Duffy Street, R183 Analore Street, L2820 Abbey Street and L2821 Ball Alley Street.

All Detours will be signposted in order to direct the Traffic. (Local Access and Emergency Vehicles will be catered for at all times).

Any interested person may lodge an objection in writing to the closing of the above-mentioned roads with the A/Senior Engineer, Monaghan County Council, MTEK II Building, Knockaconny, Monaghan not later than Tuesday 5th March 2024.  Any objections must be clearly marked on envelope “Objection To Road Closure”.

 

If you have any queries concerning this Road Closure, please contact the Ballybay/Clones Municipal District office, Glen Road, Monaghan at 047 51018 or email clones@monaghancoco.ie .

This notice complies with the Roads Act 1993 (Section 75)

 

Kevin West

A/Senior Engineer

Roads and Transportation

29th February 2024