Truailliú um Eisilteach Sadhlais a Chosc

Gach bliain sceitheann eisilteach sadhlais ó chlóis feirme. Is féidir le heisilteach – a shileann ó phoill a bhíonn ag sileadh, nó a sceitheann ó chainéil bhlocáilte nó aonaid atreoraithe nach bhfuil bainistíocht cheart déanta orthu – a bhealach a dhéanamh go sruthchúrsa áitiúil.

Is faoin talamh go minic a bhíonn an bealach éalaithe um eisilteach sadhlais, trí chladaí agus trí dhraenacha agus mura n-aimsítear é d’fhéadfadh truailliú tromchúiseach tarlú.

Bíonn struchtúir choincréite ag creimeadh mar thoradh ar nádúr aigéadach an eisiltigh le himeacht ama. D’fhéadfadh fadhbanna tarlú i seanphoill agus i bpoill nua nuair a chreimtear struchtúir nó nuair a bhíonn siad lochtach murach sin.

Poll sadhlais:

Is den tábhacht é ullmhúchán a dhéanamh: nigh an poll folamh le scairdniteoir agus seiceáil le haghaidh comharthaí creimthe coincréite nó scoilteanna. Seiceáil ailt bhallaí/urlár, urlár, cainéil agus forsheastán. Má tá tú in amhras faoi fhadhbanna lorg comhairle. Seiceáil go bhfuil struchtúr slán. Deisigh poll agus tabhair am le go mbeidh deisiúcháin éifeachtach.

Nuair a dhéantar sadhlas seiceáil go bhfuil cainéil agus aonad atreoraithe ag feidhmiú i gceart.

Seiceáil draenacha thart ar an gclós feirme go rialta.

Bí ar d’aire le haonaid atreoraithe

Burlaí Sadhlais:

Sa chás nach bhfuil aon áiseanna ar fáil chun aon eisilteach féideartha a bhailiú agus a stóráil ó bhurlaí sadhlais, stóráil burlaí sadhlais 20m ó aon shruthchúrsa agus ar airde 2 bhurla ar uasmhéid.

Chun breis eolais a fháil déan teagmháil leis an Rannóg Comhshaoil ar 042 9661240

Sínithe: Nuala Woods, Stiúrthóir ar Sheirbhísí: Gníomhú ar son na hAeráide, Seirbhísí Comhshaoil & Uisce

TOSNÚ INIÚCHTA Á FHÓGAIRT COMHAIRLE CONTAE MHUINEACHÁIN

Tugtar fógra anseo go dtosnóidh Mairtin De Faoite, Iniúchóir Rialtais Áitiúil, ar an 16ú lá de mhí an Mheithimh 2023, ag déanamh iniúchta ar chuntais an rialtais áitiúil thuas luaite don bhliain airgeadais dár chríoch 31ú lá Nollaig 2022. De réir Airteagal 17 de Rialacháin an Rialtais Áitiúil (Nósanna Imeachta Airgeadais agus Iniúchta) 2014, cuirfidh an t-Iniúchóir Rialtas Áitiúil san áireamh aon cur i gcoinne ar ábhar nó ábhair atá sna cuntais éagsúla sin le linn an iniúchta.

Ba chóir aon agóid bheartaithe a dhéanamh i scríbhinn, ag leagan amach na sonraí agus na cúiseanna ar a bhfuiltear á dhéanamh, chuig an Iniúchóir Rialtais Áitiúil, Comhairle Contae Mhuineacháin, Áras an Chontae, An Ghleanna, Muineacháin, laistigh de dheich lá ó thús an iniúchta.

Beidh an ráiteas airgeadais bliantúil ar fáil d’éinne le scrúdú le linn uaireanta oifige, ar feadh tréimhse seacht lá sula dtosaíonn an iniúchadh.

Arna dhathú an 1ú lá de Meitheamh 2023

Ba mhian le Comhairle Contae Mhuineacháin a chur in iúl go bhfuil eolas maidir leis na bóithre atá sé i gceist a dhúnadh agus na bóithre ar aontaíodh iad a dhúnadh ar https://www.mapalerter.ie/monaghan agus ar ár suíomh gréasáin https://monaghan.ie/roadtransport/category/notices/

Má tá aon cheist agat maidir le dúnadh na mbóithre seo, déan teagmháil le hoifig chuí an Cheantair Bhardasaigh

Ceantar Bardasach Mhuineacháin (047) 73777 nó ríomhphost monaghan@monaghancoco.ie

Ceantar Bardasach Bhéal Átha Beithe/Chluain Eois (047) 51018 nó ríomhphost clones@monaghancoco.ie

Ceantar Bardasach Charraig Mhachaire Rois/Bhaile na Lorgan (042) 9661236 nó ríomhphost carrickmacross@monaghancoco.ie

Ba mhian le Comhairle Contae Mhuineacháin a chur in iúl go bhfuil eolas maidir leis na bóithre atá sé i gceist a dhúnadh agus na bóithre ar aontaíodh iad a dhúnadh ar https://www.mapalerter.ie/monaghan agus ar ár suíomh gréasáin https://monaghan.ie/roadtransport/category/notices/

Má tá aon cheist agat maidir le dúnadh na mbóithre seo, déan teagmháil le hoifig chuí an Cheantair Bhardasaigh

Ceantar Bardasach Mhuineacháin (047) 73777 nó ríomhphost monaghan@monaghancoco.ie

Ceantar Bardasach Bhéal Átha Beithe/Chluain Eois (047) 51018 nó ríomhphost clones@monaghancoco.ie

Ceantar Bardasach Charraig Mhachaire Rois/Bhaile na Lorgan (042) 9661236 nó ríomhphost carrickmacross@monaghancoco.ie

Ba mhian le Comhairle Contae Mhuineacháin a chur in iúl go bhfuil eolas maidir leis na bóithre atá sé i gceist a dhúnadh agus na bóithre ar aontaíodh iad a dhúnadh ar https://www.mapalerter.ie/monaghan agus ar ár suíomh gréasáin https://monaghan.ie/roadtransport/category/notices/

Má tá aon cheist agat maidir le dúnadh na mbóithre seo, déan teagmháil le hoifig chuí an Cheantair Bhardasaigh

Ceantar Bardasach Mhuineacháin (047) 73777 nó ríomhphost monaghan@monaghancoco.ie

Ceantar Bardasach Bhéal Átha Beithe/Chluain Eois (047) 51018 nó ríomhphost clones@monaghancoco.ie

Ceantar Bardasach Charraig Mhachaire Rois/Bhaile na Lorgan (042) 9661236 nó ríomhphost carrickmacross@monaghancoco.ie

Dúnadh Sealadach Bóithre – LT-45012 i mBailte Fearainn Fhiodh Gaibhle

Tugann Comhairle Contae Mhuineacháin fógra leis seo faoi Dhúnadh Éigeandála de réir Alt 75 d’Acht na mBóithre 1993 & Airteagal 12 de Rialacháin na mBóithre 1994 go ndúnfaidh sí an bóthar seo a leanas i gCeantar Bardasach Charraig Mhachaire Rois-Bhaile na Lorgan i gContae Mhuineacháin:​

 

Dáta:                                              Luan 17 Aibreán 2023 go dtí Aoine 5 Bealtaine 2023

Fáth:                                              Obair Athdhromchlaithe ar Bhóthar

Bóithre a bheidh dúnta:                LT-45012 ​i mBailte Fearainn Fhiodh Gaibhle

 

Malairt slí:

Déanfar trácht ar mian leis dul ar aghaidh ar an LT-45012 ón R179 a atreorú díreach ar an R179, ansin ar dheis ar an LP-4501.

Déanfar trácht ar mian leis dul ar aghaidh ar an LT-45012 ón LP-4501 a atreorú díreach ar an LP-4501, ansin cas ar chlé ar an R179.

Beidh gach Malairt Slí ar chomhartha ar mhaithe leis an Trácht a threorú. (Déanfar freastal ar Fheithiclí Áitiúla Rochtana agus Éigeandála i gcónaí).

Má tá aon cheist agat maidir le Dúnadh na mBóithre seo, déan teagmháil le hoifig Cheantar Bardasach Charraig Mhachaire Rois-Bhaile na Lorgan ar 042 9661236 nó ar ríomhphost carrickmacross@monaghancoco.ie

 

Cloíonn an fógra seo le hAcht na mBóithre, 1993, (Roinn 75)

Gareth Mc Mahon

Stiúrthóir Seirbhísí

Iompar, Forbairt Tuaithe agus Pobail

6 Aibreán 2023

 

Dúnadh Sealadach Bóithre – LP-4104 i mBailte Fearainn Dhúrátha

Tugann Comhairle Contae Mhuineacháin fógra leis seo faoi Dhúnadh Éigeandála de réir Alt 75 d’Acht na mBóithre 1993 & Airteagal 12 de Rialacháin na mBóithre 1994 go ndúnfaidh sí an bóthar seo a leanas i gCeantar Bardasach Charraig Mhachaire Rois-Bhaile na Lorgan i gContae Mhuineacháin:​

 

Dáta:                                               Luan 17 Aibreán 2023 go dtí Aoine 5 Bealtaine 2023

Fáth:                                               Obair Athdhromchlaithe ar Bhóthar

Bóithre a bheidh dúnta:                  LP-4104 ​i mBailte Fearainn Dhúrátha​​

Malairt slí:

Déanfar trácht ar mian leis dul ar aghaidh ar an LP-4104 ón LP-4111 a atreorú díreach ar an LP-4112, ansin ar Chlé ar an LT-41121, ansin ar chlé ar an LS-8102.

Déanfar trácht ar mian leis dul ar aghaidh ar an LP-4104 ón LS-8102 a atreorú ar dheis chuig an LT-41121, ansin cas ar dheis ar an LP-4112.

Beidh gach Malairt Slí ar chomhartha ar mhaithe leis an Trácht a threorú. (Déanfar freastal ar Fheithiclí Áitiúla Rochtana agus Éigeandála i gcónaí).

Má tá aon cheist agat maidir le Dúnadh na mBóithre seo, déan teagmháil le hoifig Cheantar Bardasach Charraig Mhachaire Rois-Bhaile na Lorgan ar 042 9661236 nó ar ríomhphost carrickmacross@monaghancoco.ie

 

Cloíonn an fógra seo le hAcht na mBóithre, 1993, (Roinn 75)

Gareth Mc Mahon

Stiúrthóir Seirbhísí

Iompar, Forbairt Tuaithe agus Pobail

6 Aibreán 2023

 

Dúnadh Sealadach Bóithre – Bardasach Bhéal Átha Béithe/Chluain Eois

Tugann Comhairle Contae Mhuineacháin fógra go ndúnfar na bóithre a leanas a dhúnadh i gCeantar Bardasach Bhéal Átha Béithe/Chluain Eois i gContae Mhuineacháin:

Dáta an Dúnta:                 18 Márta 2023

Uaireanta:                          idir 2pm agus 4pm

Fáth:                                     Paráid Lá Fhéile Pádraig

 

Bóithre a bheidh dúnta: 

R183 idir an t-acomhal leis an LS6290 ag Scoil Náisiúnta Naomh Laobháin agus an t-acomhal leis an R189, an tSráid Mhór, Cúil Darach, agus idir acomhal R189/R183 ar an tSráid Mhór agus acomhal LP2222, Bóthar Achadh na hAbhla, ar an tSráid Mhór.

 

Malairt slí:

Ó Chluain Eois ar R183 Sráid Uí Dhufaigh, leanfar chuig an acomhal leis an N54 agus casfar ar dheis chuig an N54 i dtreo Mhuineacháin. Leanfar ar aghaidh ar an N54 go dtí an t-acomhal le R189 Teach na dTrí Mhíle/Cúil Darach agus casfar ar dheis chuig an R189. Leanfar ar an R189 go Cúil Darach.

 

Ó Chúil Darach: Leanfar ar an R189 i dtreo Theach na dTrí Mhíle/Mhuineacháin go dtí an t-acomhal leis an N54. Casfar ar chlé ag an acomhal leis an N54 agus leanfar ar aghaidh go dtí na soilse tráchta i gCluain Eois agus casfar ar chlé ag an acomhal chuig R183 Sráid Uí Dhufaigh.  Casfar ar chlé ag an gcéad acomhal eile chun dul go Cúil Darach

 

Cloíonn an fógra seo le hAcht na mBóithre, 1993, (Roinn 75)

Gareth McMahon

Stiúrthóir Seirbhísí

Iompar, Forbairt Tuaithe agus Pobail

16 Márta 2023

Dúnadh Sealadach Bóithre – Comhairle Contae Mhuineacháin

Tugann Comhairle Contae Mhuineacháin fógra go ndúnfar na bóithre a leanas a dhúnadh i gCeantar Bardasach Charraig Mhachaire Rois/Bhaile na Lorgan i gContae Mhuineacháin:

Dáta an Dúnta:               Dé hAoine, 17 Márta 2023

Uaireanta:                       idir 2 p.m. agus 6 p.m.

Fáth:                                 Paráid Lá Fhéile Pádraig

Bóithre a bheidh dúnta:

  • R927-3, idir Bóthar an Chaisleáin agus Bóthar Bhaile na Lorgan
  • R178-6, idir timpeallán Bhóthar Dhún Dealgan agus an tSráid Mhór trí Shráid Fhearnaí
  • R179-6, idir an t‑acomhal leis an tSráid Mhór agus acomhal LS8510 (Bóthar Charraig Dhónaill)

Malairt Slí:

Trácht ag dul ó thuaidh – Cuirfear ar mhalairt slí é ar Bhóthar an Chaisleáin theas go dtí R927 i dtreo an N2 ar Bhóthar Oiriall. Ó acomhal an N2 rachfar ó thuaidh, fágfar an N2 ag an Chlochbhaile Íochtarach i dtreo R927-2 Bóthar Bhaile na Lorgan, Carraig Mhachaire Rois. Críochnóidh an mhalairt slí ag Coláiste Inver.

Trácht ag dul ó dheas – Cuirfear ar mhalairt slí é ar LP4051 Bóthar Rois i dtreo thimpeallán Bhóthar Shearcóige agus suas Bóthar Rois arís. Ó Bhóthar Rois cuirfear an trácht ó thuaidh go dtí R927-2 Bóthar Bhaile na Lorgan i dtreo an N2. Ó acomhal an N2, cuirfear an trácht ó dheas, fágfar an N2 ag an Dromainn Uachtarach i dtreo thimpeallán Bhóthar Dhún Dealgan. Leanfar ar R927-4 Bóthar Oiriall i dtreo Sheanbhóthar Bhaile Átha Fhirdhia. Críochnóidh an mhalairt slí ag acomhal Bhóthar an Chaisleáin.

 

Cloíonn an fógra seo le hAcht na mBóithre, 1993, (Roinn 75)

Gareth McMahon

Stiúrthóir Seirbhísí

Iompar, Forbairt Tuaithe agus Pobail

9 Márta 2023

Dúnadh Sealadach Bóithre – Fáth: Imeachtaí Lá Fhéile Pádraig

Tugann Comhairle Contae Mhuineacháin fógra go bhfuil sé i gceist aici na bóithre a leanas a dhúnadh i gCeantar Bardasach Bhéal Átha Béithe/Chluain Eois i gContae Mhuineacháin:

Dáta an Dúnta:                         Déardaoin, 16 Márta 2023

Uaireanta:                          6 p.m. agus 9 p.m.

Fáth:                                     Imeachtaí Lá Fhéile Pádraig

 

Bóithre a bheidh dúnta:

  • Sráid Mhic Curtáin (R212) idir an N54 agus Caolsráid na Láimhe
  • Sráid Áth an Lobhair idir Sráid Mhic Curtáin (R212) agus Lána na Mainistreach
  • Sráid Fhear Manach idir an N54 agus Bóthar na hIubhaile (R183)
  • Sráid Chara (N54) idir Caolsráid na Láimhe agus an Diamant
  • Sráid Mhuineacháin (N54) idir Sráid Uí Dhufaigh (R183) agus an Diamant
  • Ard na hEaglaise idir acomhal Bhóthar Leacaigh ag Lios Éigeartáin agus na soilse tráchta (R183)

 

Malairt Slí:

Cuirfear an trácht ar mhalairt slí

Is féidir le haon duine leasmhar agóid i gcoinne dhúnadh na mbóithre thuasluaite a chur isteach ach aighneacht i scríbhinn a chur faoi bhráid Roinn na mBóithre, Comhairle Contae Mhuineacháin, Foirgneamh MTEK II, Cnoc an Chonnaidh, Muineachán, tráth nach déanaí ná Dé Máirt, 7 Márta 2023.  Ní mór “Agóid i gcoinne Dúnta Bóthair” a bheith le feiceáil go soiléir ar an gclúdach litreach.

Má tá aon cheist agat maidir le dúnadh na mbóithre seo, déan teagmháil le hoifig Cheantar Bardasach Bhéal Átha Béithe/Chluain Eois ar 047 51018 nó ar ríomhphost clones@monaghancoco.ie

 

Cloíonn an fógra seo le hAcht na mBóithre, 1993, (Roinn 75)

Gareth McMahon

Stiúrthóir Seirbhísí

Iompar, Forbairt Tuaithe agus Pobail

2 Márta 2023