Monaghan County Council is delighted to publish the Climate Action Plan 2024-2029.

The ambition of this plan is aligned to the Government’s National Climate Objective which seeks to achieve the transition to a climate resilient, biodiversity rich, environmentally sustainable and climate neutral economy by 2050. The Climate Action and Low Carbon Development (Amendment) Act 2021 frames Ireland’s legally binding climate ambition to deliver a reduction in greenhouse gas emissions by 51% by 2030. To secure this sustainable future for the citizens of Monaghan, the Council has prepared this Climate Action Plan for the period 2024 to 2029 to create a low carbon and climate resilient county, by delivering and promoting best practice in climate action in Co. Monaghan.

Link –  Climate Action Plan 2024 2029

Link – Climate Action Plan Summary Leaflet

 

Tá fíoráthas ar Chomhairle Contae Mhuineacháin a Plean Gníomhaíochta Aeráide 2024-2029 a fhoilsiú.

Tá uaillmhian an phlean seo ag teacht le Cuspóir Aeráide Náisiúnta an Rialtais a fhéachann leis an aistriú chuig geilleagar atá seasmhach ó thaobh na haeráide, saibhir ó thaobh na bithéagsúlachta, inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil agus neodrach ó thaobh aeráide de a bhaint amach faoi 2050. Is é an tAcht um Ghníomhú ar son na hAeráide (Leasú) 2021 a thugann an creat d’uaillmhian aeráide na hÉireann atá ina cheangal de réir dlí chun laghdú 51% a bhaint amach ar astaíochtaí gás ceaptha teasa faoi 2030. Chun an todhchaí inbhuanaithe seo a chinntiú do shaoránaigh Mhuineacháin, tá an Plean um Ghníomh ar son na hAeráide seo ullmhaithe ag an gComhairle don tréimhse 2024 go 2029 chun contae ísealcharbhoin agus seasmhach ó thaobh na haeráide de a chruthú, trí dhea-chleachtas a sheachadadh agus a chur chun cinn i gCo. Mhuineacháin.

Link –  Plean um Ghníomhú ar son na hAeráide 2024-2029

Link – Bileog Achoimre an Phlean Gníomhaíochta Aeráide

 

Technical Annexes:

In order to ensure evidence-based climate action planning and informed decision-making, the following reports were commissioned by Monaghan County Council:

Annex A Climate Change Risk Assessment evaluates the current and future climate related impacts and risks faced by the Local Authority and the community of Co. Monaghan.

Annex B County Baseline Emissions Inventory details the current source of Green House Gas in Monaghan County Council and across Co. Monaghan.

Annex C DZ Baseline Emissions Inventory To support the development of the Monaghan Town Decarbonising Zone (DZ) and in accordance with the LACAP guidance, a Baseline Emissions Inventory (BEI) was developed for Monaghan Town. The BEI determined the level of emissions of five sectors (Residential, Commercial & Public sector, Transport, Waste and Agriculture).

 

Local Authority Climate Action Plan – SEA Documentation

Documentation relating to the Strategic Environmental Assessment (SEA) of the Local Authority Climate Action Plan 2024-2029 is provided below. The purpose of this SEA was to identify, assess, and mitigate potential likely significant environmental effects associated with the plan, and integrate environmental considerations into the preparation, adoption, and implementation of the plan.

Link – SEA Environmental Report

Link –  SEA Statement

Link – SEA Notice of Adoption

 

Local Authority Climate Action Plan – AA Documentation

Documentation relating to the Appropriate Assessment (AA) of the Local Authority Climate Action plan 2024 – 2029 is provided below. The purpose of the AA was to identify, assess and mitigate potential significant adverse effects on designated European sites.

Link –  Natura Impact Report

Link –  AA Conclusion Statement

Link –  AA Final Determination