Fógra Toghcháin

Údarás Áitiúil:  Comhairle Contae Mhuineacháin

Táthar ar tí toghchán a reáchtáil chun comhaltaí do gach aon cheann de thoghlimistéir áitiúla a thoghadh don údarás áitiúil atá luaite thuas.

Is féidir páipéir ainmniúcháin a fháil ón seoladh thíos le linn uaireanta oifige 9.15 am – 1 pm agus 1.30 pm – 5.15 pm Luan go hAoine.

Féadfaidh duine é féin nó í féin a ainmniú mar iarrthóir i dtoghchán nó féadfaidh duine eile (is duine atá cláraithe mar thoghthóir rialtais aitiúil i limistéar an údaráis áitiúil a bhfuil sé beartaithe ag an duine an t-iarrthóir a ainmniú dó), mar mholtóir, é nó í a ainmniú, lena thoiliú nó lena toiliú i scríbhinn.

Ní mór deimhniú cleamhnachta polaitíochta a bheith ag gabháil le páipéar ainmniúcháin ó iarrthóir páirtí polaitíochta cláraithe agus caithfear é a thabhairt ar aird domsa lena fhoirm/lena foirm ainmniúcháin chomhlánaithe.

Mura mbeidh aon deimhniú tugtha ar aird ní mór don iarrthóir, roimh an am is déanaí chun ainmniúcháin a fháil, ceachtar den dá rud seo a dhéanamh –

 • cúig aontú dhéag leis an ainmniúchán a fháil trí dhearbhuithe reachtúla ó thoghthóirí rialtais áitiúil a bheidh cláraithe sa toghlimistéar áitiúil ábhartha (tá na foirmeacha ar fáil uaimse nó ón údarás cláraithe), nó
 • éarlais de €100 a íoc (is féidir éarlais a íoc thar ceann an iarrthóra freisin).

Is é 12 meánlae an 18ú lá de Bhealtaine, 2024 an t-am is déanaí le hainmniúcháin a ghlacadh.

Is féidir leis an iarrthóir nó lena mholtóir/a moltóir páipéir ainmniúcháin chomhlánaithe a sheachadadh chugam i bpearsa tráth ar bith a bhím i m’oifig, ó 10am an 11ú lá de Bhealtaine, 2024,  go 12 meánlae ar an lá is déanaí le hainmniúcháin a ghlacadh.

(ríomhphost returningofficer@monaghancoco.ie chun dáta agus am a shocrú)

Tá ceangal orm faoin dlí a bheith i láthair le glacadh le hainmniúcháin idir 10am agus 12 meán lae agus idir 2pm agus 5pm an 17ú lá de Bhealtaine, 2024 agus idir 10am agus 12 meán lae an 18ú lá de Bhealtaine, 2024.

Má bhíonn toghachán comhraic ann, reáchtálfar vótaíocht an 7ú lá de Mheitheamh, 2024 idir 7 am agus 10 pm.

 

Carmel O’Hare

Ann Ceann Comhairimh

Comhairle Contae Mhuineacháin,

Oifigí an Chontae,

An Gleann, Muineachán

cohare@monaghancoco.ie

 

Date:     25 Aibreán 2024

FÓGRA LENA bhFOILSÍTEAR TÚS AN INIÚCHTA COMHAIRLE CONTAE MHUINEACHÁIN

Tugtar fógra leis seo go gcuirfidh Martin White, Iniúchóir Rialtais Áitiúil, tús leis an iniúchadh ar chuntais na heagraíochta rialtais áitiúil thuasluaite don bhliain airgeadais dar críoch an 31 Nollaig 2023 ar an 10 Aibreán 2024. De réir airteagal 17 de Rialacháin 2014 maidir le Rialtais Áitiúla (Nósanna Imeachta Airgeadais agus Iniúchta, breithneoidh an tIniúchóir Rialtais Áitiúil agóidí in aghaidh aon ní atá sna cuntais éagsúla sin le linn an iniúchta.

Ba cheart fógra scríofa maidir le haon agóid bheartaithe, ina leagtar amach na sonraí agus na forais ábhartha ar a ndéanfar an agóid, a chur chuig an Iniúchóir Rialtais Áitiúil thuasluaite ag an seoladh Comhairle Contae Mhuineacháin, An Gleann, Muineachán, laistigh de 10 lá ó thús an iniúchta.

Beidh an ráiteas airgeadais bliantúil ar fáil le linn uaireanta oifige lena iniúchadh ag gach duine ar feadh tréimhse 7 lá roimh thús an iniúchta.

Arna dhátú an 4 Aibreán 2024

Robert Burns

Notice Publishing Commencement of Audit

NOTICE PUBLISHING COMMENCEMENT OF AUDIT

MONAGHAN COUNTY COUNCIL

 

Notice is hereby given that the audit of the accounts of the above-named local government organisation for the financial year ended on 31st day of December 2023, will be commenced by Martin White, Local Government Auditor, on the 10th April 2024  In accordance with article 17 of the Local Government (Financial and Audit Procedures) Regulations 2014, objections to any matter or matters contained in the said several accounts will be considered by the Local Government Auditor during the audit.

Written notice of any proposed objection, setting out the relevant particulars and grounds on which it is to be made, should be sent to the above Local Government Auditor at Monaghan County Council, The Glen, Monaghan, within ten days of the commencement of the audit.

The annual financial statement will be available during office hours for the inspection of all persons for a period of seven days before the commencement of the audit.

Dated this 4th day of April 2024

Robert Burns

Chief Executive

 

FÓGRA LENA bhFOILSÍTEAR TÚS AN INIÚCHTA

COMHAIRLE CONTAE MHUINEACHÁIN

 

Tugtar fógra leis seo go gcuirfidh Martin White, Iniúchóir Rialtais Áitiúil, tús leis an iniúchadh ar chuntais na heagraíochta rialtais áitiúil thuasluaite don bhliain airgeadais dar críoch an 31 Nollaig 2023 ar an 10 Aibreán 2024. De réir airteagal 17 de Rialacháin 2014 maidir le Rialtais Áitiúla (Nósanna Imeachta Airgeadais agus Iniúchta, breithneoidh an tIniúchóir Rialtais Áitiúil agóidí in aghaidh aon ní atá sna cuntais éagsúla sin le linn an iniúchta.

Ba cheart fógra scríofa maidir le haon agóid bheartaithe, ina leagtar amach na sonraí agus na forais ábhartha ar a ndéanfar an agóid, a chur chuig an Iniúchóir Rialtais Áitiúil thuasluaite ag an seoladh Comhairle Contae Mhuineacháin, An Gleann, Muineachán, laistigh de 10 lá ó thús an iniúchta.

Beidh an ráiteas airgeadais bliantúil ar fáil le linn uaireanta oifige lena iniúchadh ag gach duine ar feadh tréimhse 7 lá roimh thús an iniúchta.

Arna dhátú an 4 Aibreán 2024

Robert Burns

Príomhfheidhmeannach

Tá séasúr an uan tosaithe.

Tá séasúr an uan tosaithe.

Gach bliain i Muineachán, is iomaí ionsaí a dhéanann madraí ar chaoirigh, go háirithe thart ar séasúr uan.

Cruthaíonn na hionsaithe seo cruálacht mhór do chaoirigh agus uan.

Bíonn caillteanais thromchúiseacha don fheirmeoir mar thoradh ar na hionsaithe seo.

D’fhéadfadh madra ar bith, mór nó beag, a bheith páirteach in ionsaí a dhéanamh ar chaoirigh – DÉAN CINNTE NACH BHFUIL AN SEANS AG DO MHADRA!

 

Má tá madra nó madraí agat, tá sé de dhulgais ort:

Coinnigh do mhadra faoi smacht i gcónaí.  Ciallaíonn sé seo gan do mhadra a ligean as do mhaoin gan tionlacan.

 

Bíodh teastas clárúcháin micrishlis agat a chruthaíonn go bhfuil micrishliseadh ar do mhadra agus cláraithe duit. (Ag teastáil ó 2016)

 

Cinntigh go gcaitheann gach madra atá faoi do smacht coiléar ar a bhfuil ainm agus seoladh an úinéara i gcónaí agus go bhfuil an t-ainm agus an seoladh soiléar.

 

Bíodh ceadúnas reatha agat le haghaidh gach madra i do sheilbh nó ceadúnas madra ginearálta chun gach madra i do sheilbh a chlúdach. IS FÉIDIR LEAT DO CHEADÚNAS MADRAÍ A CHEANNACH AR LÍNE ANOIS AG www.monaghan.ie

TABHAIR FAOI DEARA DO MHADRA CEADÚNAITHE, FAOI RIALÚ AGUS MICREATHONNACH

Brendan Smyth

Oifigeach Tréidliachta Contae

28ú Márta 2024

Méadú ar Chostais Ghnó (ICOB)

Faoi Bhuiséad 2024, cheadaigh an Rialtas pacáiste de €257m le Deontas i leith Méadú ar Chostais Ghnó (ICOB) a chistiú mar bheart ríthábhachtach le cabhair a thabhairt do ghnólachtaí beaga agus meánmhéide. Agus cistiú á fháil aici ón Roinn Fiontraíochta, Trádála agus Fostaíochta (RFTF), is í Comhairle Contae Mhuineacháin  a bhainisteoidh soláthar céimneach an deontais seo do ghnólachtaí a mbeidh ina theideal.

Íocfar an deontas seo in íocaíocht aonuaire le gnólachtaí incháilithe. Braitheann méid an deontais a íoctar le gnólachtaí incháilithe ar an méid a gearradh ar an ngnólacht sa bille Rátaí Tráchtála a fuair siad in 2023. É sin ráite, ní hionann é seo agus tarscaoileadh Rátaí Tráchtála a fháil agus ba cheart do ghnólachtaí leanúint dár mbille Rátaí Tráchtála a íoc mar is gnáth.

Cén aidhm atá leis an deontas seo?

Tá an deontas ar fáil do ghnólachtaí incháilithe mar ranníocaíocht le gnólachtaí atá thíos le costais atá ag dúl i méid. Tá sé i gceist leis an deontas cuidiú le gnólachtaí ach níltear i gceist leis gach gnólacht a chúiteamh as gach méadú atá tagtha ar a gcuid tuarastal, nó ar a gcuid costas eile.

Cá mhéad airgid a íoctar mar dheontas?

Ríomhtar an deontas de réir méid an Bhille Rátaí Tráchtála a fuair an gnólacht incháilithe in 2023.

– I gcás gnólachtaí cáilitheacha ar gearradh bille Ráta Tráchtála de <€10,000 orthu in 2023, íocfar an deontas ICOB leo ag ráta 50% de bhille Ráta Tráchtála an ghnólachta do 2023.

– I gcás gnólachtaí cáilitheacha ar gearradh bille Rátaí Tráchtála de idir €10,000 agus €30,000 orthu in 2023, is é €5,000 an deontas ICOB a gheobhaidh siad.

– Má gearradh Rátaí Tráchtála de níos mó ná €30,000 ar ghnólacht in 2023, níl siad i dteideal deontas ICOB a fháil.

Cad iad na gnólachtaí atá i dteideal deontas a fháil?

Is iad seo a leanas na príomhchritéir cháilitheacha:

 • Caithfidh do ghnólacht a bheith ag trádáil ar bhonn tráchtála agus é i mbun gnó faoi láthair ó ionad réadmhaoine atá inrátaithe ar bhonn tráchtála.
 • Caithfidh do ghnólacht a bheith i mbun trádála ar an 1ú lá de mhí Feabhra 2024 agus ní mór rún a bheith agat leanúint ar aghaidh i mbun trádála go ceann trí mhí ar a laghad ón dáta ar a ndearbhaíonn tú do chuid faisnéise.
 • Caithfidh tú deimhniú a thabhairt i leith do chuid sonraí cuntais bainc.
 • Caithfidh do ghnólacht a bheith comhlíontach maidir le rátaí a íoc. Seans go measfaí go bhfuil gnólacht comhlíontach fiú má tá plean íocaíochta á fheidhmiú acu.
 • Caithfidh do ghnólacht a bheith cáin-chomhlíontach agus Uimhir Chlárúcháin Chánach (TRN) bailí a bheith aige.

Tabhair faoi deara le do thoil go bhforchoimeádann Comhairle Contae Mhuineacháin an ceart chun aon íocaíocht deontais a aisghlámadh más léir níos déanaí go raibh na cúiseanna ar ar tugadh í mícheart Áirítear leis seoaon chúinse ina ndearnadh earráid ar thaobh an ghnólachta a fuair í nó an t-údarás áitiúil a d’íoc í, nó más rud é go ndearna gnólacht dearbhú bréagach maidir le bheith incháilithe.

Cé chomh luath agus is féidir le gnólachtaí an deontas a fháil?

Tá córas ar líne á fhorbairt lena mbainisteofar an fhaisnéis bhunriachtanach a chuirfear isteach. Scríobhfaidh Comhairle Contae Mhuineacháin chuig gnólachtaí gan mhoill le breis eolais a thabhairt dóibh maidir leis seo, lena n-áirítear conas clárú lena haghaidh agus conas faisnéis a chur isteach ar líne. Meastar go mbeidh teacht ar an gcóras faoi lár mhí an Mhárta.

Cad é an dáta deiridh?

Is é an 1ú lá de mhí na Bealtaine 2024 an dátadeiridh faoinár féidir le gnólachtaí a n-incháilitheacht a dheimhniú agus a gcuid sonraí fíoraithe a uaslódáil.

Cá bhfaighidh mé breis eolais maidir leis seo?

Cuirfear comhfhreagras agus treoir sa bhreis maidir leis seo chuig gnólachtaí atá inrátaithe ar bhonn tráchtála sna seachtainí amach romhainn. Lena chois sin, beidh teacht ar CCanna ar líne nuair a chuirfear tús leis an scéim. Ba cheart súil a chaitheamh ar an treoir agus na CCanna seo roimh iarratas a chur isteach.

Má tá aon cheist agat maidir le do chuntas Rátaí Tráchtála, lena n-áirítear iarmhéideanna gan íoc, téigh i dteagmháil le Comhairle Contae Mhuineacháin ag 047 73739 or email icob@monaghancoco.ie. Beidh ár mbaill foirne breá sásta aon iarmhéid gan íoc ar do rátaí a phlé chomh maith le comhairle a thabhairt duit maidir leis na chéad bhearta eile is féidir a dhéanamh le coinníollacha na scéime a chomhlíonadh.

Ba mhian le Comhairle Contae Mhuineacháin a chur in iúl go bhfuil eolas maidir leis na bóithre atá sé i gceist a dhúnadh agus na bóithre ar aontaíodh iad a dhúnadh ar https://www.mapalerter.ie/monaghan agus ar ár suíomh gréasáin https://monaghan.ie/roadtransport/category/notices/

Má tá aon cheist agat maidir le dúnadh na mbóithre seo, déan teagmháil le hoifig chuí an Cheantair Bhardasaigh

Ceantar Bardasach Mhuineacháin (047) 73777 nó ríomhphost monaghan@monaghancoco.ie

Ceantar Bardasach Bhéal Átha Beithe/Chluain Eois (047) 51018 nó ríomhphost clones@monaghancoco.ie

Ceantar Bardasach Charraig Mhachaire Rois/Bhaile na Lorgan (042) 9661236 nó ríomhphost carrickmacross@monaghancoco.ie

Ba mhian le Comhairle Contae Mhuineacháin a chur in iúl go bhfuil eolas maidir leis na bóithre atá sé i gceist a dhúnadh agus na bóithre ar aontaíodh iad a dhúnadh ar https://www.mapalerter.ie/monaghan agus ar ár suíomh gréasáin https://monaghan.ie/roadtransport/category/notices/

Má tá aon cheist agat maidir le dúnadh na mbóithre seo, déan teagmháil le hoifig chuí an Cheantair Bhardasaigh

 

Ceantar Bardasach Mhuineacháin (047) 73777 nó ríomhphost monaghan@monaghancoco.ie

Ceantar Bardasach Bhéal Átha Beithe/Chluain Eois (047) 51018 nó ríomhphost clones@monaghancoco.ie

Ceantar Bardasach Charraig Mhachaire Rois/Bhaile na Lorgan (042) 9661236 nó ríomhphost carrickmacross@monaghancoco.ie

Deis Mhaoinithe do Sheachtain na Gaeilge – Funding Opportunity for Seachtain na Gaeilge

An bhféadfadh an grúpa pobail agatsa cur le cur chun cinn na nGaeilge i gContae Mhuineacháin le linn 2024?

Tá sé i gceist ag Coiste Gaeilge, Comhairle Contae Mhuineacháin maoiniú teoranta a dháileadh ar ghrúpaí pobail sa chontae a bheadh sásta ócáid a reachtáil le linn Seachtain na Gaeilge.

Bheadh na himeachtaí seo a leanas oiriúnach

 • Léirithe ceoil as Gaeilge
 • Scéalaíocht as Gaeilge
 • Ciorcal Comhrá as Gaeilge
 • Tráth na gCeist as Gaeilge
 • Imeachtaí Spóirt as Gaeilge
 • Pop up Gaeltachta

Ag seo na coinníollacha a bhainfidh leis an maoiniú

 • Beidh an ócáid ar fad as Gaeilge.
 • Is ar ghrúpaí pobail amháin a bhronnfar an maoiniú, ní mór cuntas bainc a bheith ag an ngrúpa.  Ní bhronnfar maoiniú ar dhuine aonair.
 • Beidh na himeachtaí ar siúl le linn Seachtain na Gaeilge agus caithfear iad a chlárú ar  www.snag.ie
 • Ní mór an maoiniú ó Choiste na Gaeilge a admháil in aon phoiblíocht.
 • Ní bhronnfar os cionn €200 ar aon iarratas.

Má tá suim ag an ngrúpa agatsa in ócáid a reachtáil, seol r-phost led thoil chuig Nial Ó Conchúir, Oifigeach Gaeilge ag noconnor@monaghancoco.ie agus luaigh an t-eolas seo a leanas

 1. Ainm an Ghrúpa
 2. Sonraí Teagmhála
 3. An dáta molta don ócáid
 4. An Láthair atá molta
 5. Cur síos ar an ócáid
 6. An méid atá á lorg (faoi réir uasmhéid €200)

Dáta deiridh Aoine 9 Feabhra 2024.

Could your community group contribute to the promotion of Irish Language in County Monaghan during Seachtain na Gaeilge 2024?

Monaghan County Council’s Coiste na Gaeilge is proposing to distribute a small amount of funding to community groups in the County to host an event as Gaeilge during Seachtain na Gaeilge.

Events might include

 • Music events as Gaeilge
 • Storytelling as Gaeilge
 • Ciorcal Cómhra as Gaeilge
 • Table Quiz as Gaeilge
 • Sport events as Gaeilge
 • Pop up Gaeltachta

The Following conditions will be attached to the funding

 • Events must be As Gaeilge.
 • Funding for community groups only, with a bank account. Individuals cannot apply.
 • Events must be held during Seachtain na Gaeilge and be registered on www.snag.ie
 • Funding from Coiste na Gaeilge must be acknowledged in any publicity
 • Grants will not exceed €200 per applicant.

If your group is interested in hosting an event, please send an email to Nial Ó Conchúir Oifigeach Gaeilge at noconnor@monaghancoco.ie with the following information

 1. Name of Group
 2. Contact Details
 3. Proposed date of event
 4. Proposed Venue
 5. Description of event
 6. Amount being requested (subject to maximum €200)

Closing date is Friday 9th  February 2024.

 

 

Ba mhian le Comhairle Contae Mhuineacháin a chur in iúl go bhfuil eolas maidir leis na bóithre atá sé i gceist a dhúnadh agus na bóithre ar aontaíodh iad a dhúnadh ar https://www.mapalerter.ie/monaghan agus ar ár suíomh gréasáin https://monaghan.ie/roadtransport/category/notices/

Má tá aon cheist agat maidir le dúnadh na mbóithre seo, déan teagmháil le hoifig chuí an Cheantair Bhardasaigh

 

Ceantar Bardasach Mhuineacháin (047) 73777 nó ríomhphost monaghan@monaghancoco.ie

Ceantar Bardasach Bhéal Átha Beithe/Chluain Eois (047) 51018 nó ríomhphost clones@monaghancoco.ie

Ceantar Bardasach Charraig Mhachaire Rois/Bhaile na Lorgan (042) 9661236 nó ríomhphost carrickmacross@monaghancoco.ie

Ba mhian le Comhairle Contae Mhuineacháin a chur in iúl go bhfuil eolas maidir leis na bóithre atá sé i gceist a dhúnadh agus na bóithre ar aontaíodh iad a dhúnadh ar https://www.mapalerter.ie/monaghan agus ar ár suíomh gréasáin https://monaghan.ie/roadtransport/category/notices/

Má tá aon cheist agat maidir le dúnadh na mbóithre seo, déan teagmháil le hoifig chuí an Cheantair Bhardasaigh

Ceantar Bardasach Mhuineacháin (047) 73777 nó ríomhphost monaghan@monaghancoco.ie
Ceantar Bardasach Bhéal Átha Beithe/Chluain Eois (047) 51018 nó ríomhphost clones@monaghancoco.ie
Ceantar Bardasach Charraig Mhachaire Rois/Bhaile na Lorgan (042) 9661236 nó ríomhphost carrickmacross@monaghancoco.ie