Cruinnithe Comhairliúcháin Phoiblí – Clár LEADER 2023-2027

Fógraíodh an clár LEADER nua do Chontae Mhuineacháin, lena mbaineann leithdháileadh táscach €6m. Tugann Coiste Mhuineacháin um Fhorbairt Pobail Áitiúil (LCDC) cuireadh do dhaoine aonair, do ghrúpaí, do ghnólachtaí agus do phobail páirt a ghlacadh i gcruinnithe poiblí a bheidh mar bhonn eolais in ullmhúchán Straitéise Forbartha Áitiúla, lena dtreorófar seachadadh chlár LEADER 2023 – 2027.

Baileofar aiseolas ag cruinnithe agus imeachtaí an Phlean Áitiúil Eacnamaíochta agus Pobail (LECP) a bheidh ar siúl ar fud an chontae agus ar líne. Tá na himeachtaí beartaithe mar seo a leanas;

  • Déardaoin, 13 Aibreán 2023, 11.00r.n.

Amharclann an Gharáiste, Muineachán

  • Déardaoin, 13 Aibreán 2023, 2.30i.n.

Peace Link, Cluain Eois

  • Dé Máirt, 18 Aibreán 2023, 7.00i.n.

Imeacht ar líne (seol ríomhphost chuig npayne@monaghancoco.ie le clárú)

  • Dé Céadaoin, 19 Aibreán 2023 00i.n.

Teach na mBocht, Carraig Mhachaire Rois

 

Reáchtálfar dhá imeacht comhairliúcháin phoiblí eile a dhíreoidh ar Chlár LEADER 2023 -2027;

  • Dé Luain, 17 Aibreán 2023, 7.30i.n.

Ionad Pobail Oakland, Glasloch

  • Dé Luain, 24 Aibreán 2023, 7.30i.n.

Ionad Pobail Dhúthamhlachta, Dúthamhlacht.

Tapaigh an deis a bheith páirteach maidir le treo an mhaoinithe agus na mbeartas i gContae Mhuineacháin amach anseo a chinneadh. Moltar do gach pobal agus gnólacht a gcuid tuairimí a roinnt.

 

Dúnadh Sealadach Bóithre – Comhairle Contae Mhuineacháin

Tugann Comhairle Contae Mhuineacháin fógra go bhfuil sé i gceist aici na bóithre a leanas a dhúnadh i gCeantar Bardasach Bhéal Átha Béithe-Chluain Eois i gContae Mhuineacháin:

Dáta an Dúnta:               18 Márta 2023

Uaireanta:                       idir 2pm agus 4pm

Fáth:                                 Paráid Lá Fhéile Pádraig  

Bóithre a bheidh dúnta: 

R-183 idir an t-acomhal leis an LS6290 ag Scoil Náisiúnta Naomh Laobháin agus an t-acomhal leis an R189, an tSráid Mhór, Cúil Darach, agus idir acomhal R189/R183 ar an tSráid Mhór agus acomhal LP2222, Bóthar Achadh na hAbhla, ar an tSráid Mhór.

 

Malairt slí:

Ó Chluain Eolais ar R-183 Sráid Uí Dhufaigh, leanfar chuig an acomhal leis an N54 agus casfar ar dheis chuig an N54 i dtreo Mhuineacháin. Leanfar ar aghaidh ar an N54 go dtí an t-acomhal le R189 Teach na dTrí Mhíle/Cúil Darach agus casfar ar dheis chuig an R189. Leanfar ar an R189 go Cúil Darach.

Ó Chúil Darach: Leanfar ar an R189 i dtreo Theach na dTrí Mhíle/Mhuineacháin go dtí an t-acomhal leis an N54. Casfar ar chlé ag an acomhal leis an N54 agus leanfar ar aghaidh go dtí na soilse tráchta i gCluain Eois agus casfar ar chlé ag an acomhal chuig R183 Sráid Uí Dhufaigh.  Casfar ar chlé ag an gcéad acomhal eile chun dul go Cúil Darach

Is féidir le haon duine leasmhar agóid i gcoinne dhúnadh na mbóithre thuasluaite a chur isteach ach aighneacht a chur faoi bhráid Roinn na mBóithre, Comhairle Contae Mhuineacháin, Foirgneamh MTEK II, Cnoc an Chonnaidh, Muineachán, tráth nach déanaí ná Dé Máirt, 14 Márta 2023.  Ní mór “Agóid i gcoinne Dúnta Bóthair” a bheith le feiceáil go soiléir ar an gclúdach litreach.

Má tá aon cheist agat maidir le dúnadh na mbóithre seo, déan teagmháil le hoifig Cheantar Bardasach Bhéal Átha Béithe/Chluain Eois ar 047 51018 nó ar ríomhphost clones@monaghancoco.ie

Cloíonn an fógra seo le hAcht na mBóithre, 1993, (Roinn 75)

Gareth McMahon

Stiúrthóir Seirbhísí

Iompar, Forbairt Tuaithe agus Pobail

9 Márta 2023

 

Tá séasúr an uan tosaithe.

Gach bliain i Muineachán, is iomaí ionsaí a dhéanann madraí ar chaoirigh, go háirithe thart ar séasúr uan.

Cruthaíonn na hionsaithe seo cruálacht mhór do chaoirigh agus uan.

Bíonn caillteanais thromchúiseacha don fheirmeoir mar thoradh ar na hionsaithe seo.

D’fhéadfadh madra ar bith, mór nó beag, a bheith páirteach in ionsaí a dhéanamh ar chaoirigh – DÉAN CINNTE NACH BHFUIL AN SEANS AG DO MHADRA!

Má tá madra nó madraí agat, tá sé de dhulgais ort:

Coinnigh do mhadra faoi smacht i gcónaí.  Ciallaíonn sé seo gan do mhadra a ligean as do mhaoin gan tionlacan.

 

Bíodh teastas clárúcháin micrishlis agat a chruthaíonn go bhfuil micrishliseadh ar do mhadra agus cláraithe duit. (Ag teastáil ó 2016)

Cinntigh go gcaitheann gach madra atá faoi do smacht coiléar ar a bhfuil ainm agus seoladh an úinéara i gcónaí agus go bhfuil an t-ainm agus an seoladh soiléar.

Bíodh ceadúnas reatha agat le haghaidh gach madra i do sheilbh nó ceadúnas madra ginearálta chun gach madra i do sheilbh a chlúdach. IS FÉIDIR LEAT DO CHEADÚNAS MADRAÍ A CHEANNACH AR LÍNE ANOIS AG www.monaghan.ie

TABHAIR FAOI DEARA DO MHADRA CEADÚNAITHE, FAOI RIALÚ AGUS MICREATHONNACH

Brendan Smyth

Oifigeach Tréidliachta Contae

9ú Feabhra 2023