PLEAN FORBARTHA CONTAE MHUINEACHÁIN 2025-2031 CEARDLANNA COMHAIRLIÚCHÁIN POBILÍ

Ar Déardaoin an 11 Bealtaine 2023, d’fhoilsigh Comhairle Contae Mhuineacháin fógra rúin athbhreithniú a dhéanamh ar Phlean Forbartha Contae Mhuineacháin 2019-2025 reatha agus Plean Forbartha Contae Mhuineacháin nua a ullmhú don tréimhse 2025-2031.

On Thursday the 11th of May 2023, Monaghan County Council published a notice of intention to review the current Monaghan County Development Plan 2019-2025 and to prepare a new Monaghan County Development Plan for the period of 2025-2031.

Chun plé a spreagadh ar na príomhcheisteanna atá roimh an Chontae thar thréimhse an chéad phlean eile 2025-2031, éascóidh an fhoireann um Pleanáil Chun Cinn ceardlanna buail isteach sna cúig bhaile i mí an Mheithimh. Tar linn, le do thoil, ba mhaith linn a chloisteáil cad a cheapann ba chóir a chur san áireamh i do phlean forbartha nua!

In order to encourage discussion on the key issues facing the County over the next plan period 2025-2031, the Forward Planning team will facilitate drop-in workshops in the five towns in the month of June. Please come along, we want to hear what you think should be included in your new development plan!

Tá sonraí faoi amanna agus ionaid liostaithe thíos. Tá na ceardlanna seo neamhfhoirmiúil agus mar sin buail isteach am ar bith ar na dátaí seo chun comhrá a dhéanamh leis an bhFoireann Pleanála Chun Cinn.

Details of times and venues are listed below. These workshops are informal so call in at any time on these dates to chat with the Forward Planning Team.

Le haghaidh tuilleadh eolais tabhair cuairt ar www.monaghan.ie/planning/ nó seiceáil leathanaigh Facebook agus Twitter na Comhairle. Is féidir leat dul i dteagmháil freisin le Foireann an Phlean Chun Tosaigh ag devplan@monaghancoco.ie nó ag 047 30532.

For more information visit www.monaghan.ie/planning/ or check the Council’s Facebook and Twitter pages. You can also contact the Forward Plan Team at devplan@monaghancoco.ie or at 047 30532.

DÁTA/DATE IONAD/VENUE AM/TIME
DÉ LUAIN 19 MEITHEAMH MONDAY JUNE 19 Lóiste an Gheata, Cearnóg an Mhargaidh, Baile Na Lorgan A75 KP73GATE LODGE, MARKET SQUARE, CASTLEBLAYNEY A75 KP73 6-8PM
DÉ MÁIRT 20 MEITHEAMH TUESDAY JUNE 20 TEACH NA CÚIRTE, SRÁID MCCURTAIN, Cluain EoisH23 N290

COURT HOUSE, MCCURTAIN STREET, CLONES H23 N290

6-8PM
DÉ LUAIN 26 MEITHEAMHMONDAY JUNE 26 HALLA PAROISTE, SRÁID AN EAGLAIS BÉAL ÁTHA BEITHE, A75 AC99

PAROCHIAL HALL, CHURCH STREET, BALLYBAY A75 AC99

6-8PM
DÉ MÁIRT 27 MEITHEAMHTUESDAY JUNE 27 OIFIGÍ PLEANÁLA, 1 SRÁID BHAILE ÁTHA CLIATH, MUINEACHÁN,H18 X982

PLANNING OFFICES, 1 DUBLIN STREET, MONAGHAN, H18 X982

6-8PM