Town & Village Renewal Scheme 2024

Expression of Interest sought for Project Development Measure

town_village24

Monaghan County Council now seeks Expressions of Interest from Community & Voluntary Groups, Business Representative Groups for funding under the Project Development Measure.

The Project Development Measure (PDM) aims to assist local authorities to contribute to a pipeline of significant, well-developed town regeneration projects which might subsequently progress to construction stage, subject to the availability of funding.

Funding of €50,000 per application at a grant rate of 95% will be provided for up to three proposals that will bring the projects up to shovel ready stage.

Funding may be awarded for costs such as detailed design, planning, procurement, professional fees, assessments/surveys and other development costs.

The development of these proposals must be undertaken in consultation with the appointed TRO and the local town/village community and business interests. Full involvement by community interests and/or business interests will be an essential feature of successful projects. Ideally, projects will have been identified as part of a town plan, health check or similar study, produced for the town or village. Projects that cannot demonstrate that a consultative process has been undertaken to ascertain the views of local community and businesses will not be permitted.

Only proposals that are capable of being delivered within a 12–18 month timeframe should be submitted.

As in previous years, applications will be assessed on a competitive basis.

Expression of Interest form can be downloaded from the link below:

TVRS Expression Of Interest Form 2024 (Word Doc)

or by contacting Aisling Kierans, Community Development Section, Monaghan County Council by emailing townandvillage@monaghancoco.ie or by telephone on 047 73707.

Please ensure that you have fully completed the application form before submitting.

All Expressions of Interest should be received no later than 4.00 p.m. on Wednesday 20th March 2024 by email to townandvillage@monaghancoco.ie

Late Expressions of Interest will not be considered after the closing date.

 

Scéim um Bonneagar Caithimh Aimsire Lasmuigh, 2023

Tá mórchiste €16 mhilliún fógartha ag an Aire Forbartha Tuaithe agus Pobail, Heather Humphreys, chun tacú le tionscadail a bhaineann le caitheamh aimsire lasmuigh.

Leis an Scéim um Bonneagar Caithimh Aimsire Lasmuigh (ORIS), 2023, déanfar forbairt ar acmhainní nádúrtha amhail ár sléibhte, locha, tránna, portaigh, siúlbhealaí, glasbhealaí agus gormbhealaí agus díreofar go sonrach ar áiseanna le haghaidh na turasóireachta eachtraíochta a fhorbairt faoin tuath.

Is é is aidhm don mhaoiniú tacaíocht a thabhairt don turasóireacht a bhaineann le caitheamh aimsire lasmuigh, a bhféadfadh tairbhí móra eacnamaíocha a bheith ag baint léi do na bailte agus sráidbhailte faoin tuath agus a fhéadfadh feabhas a chur ar shláinte agus folláine pobal tuaithe.

Tá Comhairle Contae Mhuineacháin ag lorg Léirithe Spéise maidir le tionscadail faoi na bearta uile;

 

 • Beart 1: Deisiúchán/Forbairt/Cur Chun Cinn agus Margaíocht ar Scála Beag – deontas suas le €30,000
 • Beart 2: Deisiúchán/Uasghrádú agus Forbairt Conaire/Áise Nua ar Scála Meánmhéide – deontas suas le €200,000
 • Beart 3: Deisiúchán/Uasghrádú Straitéiseach agus Forbairt Tionscadal Straitéiseach le haghaidh Conair/Áis Nua ar Scála Mór – deontas suas le €500,000
 • Bearta Forbartha Tionscadail – cuirfidh siad maoiniú ar fáil d’fhorbairt mhionsonraithe tionscadal a ligfeadh dóibh caighdeán le haghaidh iarratas faoi Bheart 2 nó 3 de ORIS a bhaint amach – deontas suas le €50,000

 

Mar a leagtar amach i sonraí na scéime, tabharfar tús áite do na tionscadail siúd lena léirítear rannpháirteachas láidir pobail.  I gcás ina mbeadh cead pleanála ag teastáil ó thionscadal, ní mór é sin a fháil sula gcuirfear isteach an t‑iarratas.

Ba cheart na tionscadail a bheith suite faoin tuath agus níor cheart iad a bheith sa cheantar timpeall bailte nó sráidbhailte ach amháin má nascann an tionscadal molta baile nó sráidbhaile leis an tuath.

De réir mar a bhí sna blianta roimhe seo, ní chuimsítear faoin scéim gníomhaíochtaí spóirt a bhíonn ar siúl faoin tuath ar chúrsaí, rianta nó páirceanna ar leithligh a dearadh agus a tógadh do na himeachtaí sin, m.sh., galf, peil, seóléimneach, gníomhaíochtaí mótair, srl.

Déan teagmháil leis an gComhordaitheoir Ceantair Bhardasaigh áitiúil nó le hAisling Kierans, Roinn na Forbartha Pobail chun tionscadail fhéideartha i ndáil leis an scéim seo a phlé a luaithe is féidir:

 • Oifig Cheantar Bardasach Bhéal Átha Beithe/Chluain Eois – 047 51018
 • Oifig Cheantar Bardasach Charraig Mhachaire Rois/Bhaile na Lorgan – 042 9661236
 • Oifig Cheantar Bardasach Mhuineacháin – 047 73777
 • Aisling Kierans, Forbairt Phobail – 047 73707

Ní mór gach léiriú spéise a chur isteach i bhFormáid WORD chuig oris@monaghancoco.ie faoi 4.00 pm, Dé hAoine an 10 Iúil 2023 chun go leor ama a thabhairt chun na hiarratais a ullmhú agus a chur i gcrích.  Tá sonraí na scéime agus na foirmeacha iarratais ábhartha ar fáil ar an suíomh gréasáin ag https://monaghan.ie/communitydevelopment/category/grantsfunding-schemes/

MEASURE 1 APPLICATION FORM (WORD DOC)

MEASURE 2 3 APPLICATION FORM (WORD DOC)

ORIS SCHEME OUTLINE 2023 (PDF)

PROJECT DEVELOPMENT MEASURE APPLICATION FORM (PDF)

2023 Outdoor Recreation Infrastructure Scheme

Minister for Rural and Community Development, Heather Humphreys TD, has announced a major €16 million fund to support outdoor recreation projects.

The 2023 Outdoor Recreation Infrastructure Scheme (ORIS) will see the development of natural amenities such as our mountains, lakes, beaches, bogs, walkways, greenways and blueways and will place a particular focus on developing amenities for adventure tourism in rural Ireland.

The funding is aimed at supporting outdoor recreation tourism, a growing tourism sector internationally, which has the potential to have major economic spin-off benefits for our rural towns and villages as well as improving the health and well-being of rural communities.

Monaghan County Council is seeking Expressions of Interest for projects under all measures;

 • Measure 1: Small Scale Repair/Development/Promotion and Marketing – grant up to €30,000
 • Measure 2: Medium Scale Repair/Upgrade and New Trail/Amenity Development – grant up to €200,000
 • Measure 3: Strategic Large-Scale Repair/Upgrade and New Strategic Trail/Amenity Development projects – grant up to €500,000
 • Project Development Measures – will provide funding for the detailed development of projects which would enable them to reach a standard for application under Measure 2 or 3 of ORIS – grant up to €50,000

As set out in the scheme details, projects with evidence of strong community engagement will be prioritised.  Where a project requires planning permission, this must be in place in advance of an application being submitted.

Projects should be located mainly in the countryside and not in the environs of a town or village unless the proposed project is linking a town or village into the countryside.

As in previous years, the scheme does not include sporting activities which take place in the countryside on confined courses or pitches specifically designed and constructed for those events e.g., golf, football, show jumping, motorised activities etc.

Please contact your local Municipal District Co-ordinator or Aisling Kierans, Community Development Section to discuss potential projects for submission to this scheme as early as possible:

 • Ballybay/Clones Municipal District Office – 047 51018
 • Carrickmacross/Castleblayney Municipal District Office – 042 9661236
 • Monaghan Municipal District Office – 047 73777
 • Aisling Kierans, Community Development – 047 73707

 

All expressions of interest must be submitted in WORD Format to oris@monaghancoco.ie by 4.00 p.m. on Monday 10th July 2023 to allow sufficient time for applications to be prepared and finalised.

 

MEASURE 1 APPLICATION FORM (WORD DOC)

MEASURE 2 3 APPLICATION FORM (WORD DOC)

ORIS SCHEME OUTLINE 2023 (PDF)

PROJECT DEVELOPMENT MEASURE APPLICATION FORM (PDF)

Cavan and Monaghan Youth Arts Bursary 2023: Open for Applications

CM Youth Arts Bursary Email banner

We’re delighted to announce that the Cavan Monaghan Youth Arts Bursary 2023 is now open for applications!

The bursary scheme is designed to support young people from Cavan and Monaghan to participate in short youth arts projects in collaboration with a professional artist and within youth work and non-formal education settings. Eight bursaries worth €800 each will be awarded, four to County Cavan and four to County Monaghan.

This bursary scheme hopes to ignite young people’s interest in a range of art forms, support them to develop new skills and to encourage them to find their voice through a youth arts process. The scheme also aims to support professional artists to develop their collaborative experiences working with young people and youth workers.

For more information on the bursary, see the attached document or visit our website.

How do I apply?

Complete the short online application form: https://www.youth.ie/articles/cavan-monaghan-youth-arts-bursary-call-for-applications/ and submit your application by Monday, April 24th  at 5pm.

For more information or queries about the application process, contact Rhona Dunnett., National Youth Arts Programme Manager at rhona@nyci.ie

This bursary scheme is funded by Cavan Arts Office Cavan County Council, Monaghan Arts Office Monaghan County Council, Cavan Monaghan Education Training Board Youth Services and the Local Arts and Education Partnership (LAEP) as part of their support for the Cavan Monaghan Youth Arts Hub.

Reminder –

MONAGHAN LOCAL COMMUNITY DEVELOPMENT COMMITTEE INVITES ELIGIBLE COMMUNITY & VOLUNTARY GROUPS

TO APPLY FOR ASSISTANCE TO THE ABOVE FUND

FUNDING IS AVAILABLE TOWARDS: 

SMALL CAPITAL PROJECTS/ EQUIPMENT 

ASSISTANCE TOWARDS RUNNING COSTS 

MAXIMUM VALUE OF ASSISTANCE: €10,000 

FUNDING HAS BEEN RINGFENCED TO SUPPORT GROUPS SEEKING LESS THAN €1 ,000 AND TO SUPPORT HENS SHEDS. 

Applications to the main fund must be made online 

CLOSING DATE FOR RECEIPT OF APPLICATIONS:

4PM ON FRIDAY 3RD FEBRUARY 2023 

NO LATE APPLICATIONS WILL BE ACCEPTED

Queries to: communitygrants@monaghancoco.ie

Link to Guidelines, Application form and further Information here:

https://monaghan.ie/communitydevelopment/community-support-fund-hens-shed-funding-2023/

Booklet Showcases Achievements of Monaghan County Council’s €3m Action Plan

Chair of Monaghan Peace IV Partnership, Patricia Monahan, and Peace Programme Manager, Nicola Payne closing the Peace IV Local Action Plan in Monaghan with a collection of photos and case studies
Chair of Monaghan Peace IV Partnership, Patricia Monahan, and Peace Programme Manager, Nicola Payne closing the Peace IV Local Action Plan in Monaghan with a collection of photos and case studies.

To mark the completion and achievements of Monaghan County Council’s, €3m, PEACE IV funded, Local Authority Action Plan, a special booklet has been released.

 The booklet features a number of key projects delivered under the plan, including case studies and a collection of images.  Detailing the programmes achievements and outputs. The booklet is available online at https://monaghan.ie/communitydevelopment/peace-iv/ or copies are available by emailing npayne@monaghancoco.ie

Funding for the Action Plan was provided by the European Union’s PEACE IV Programme, which is managed by the Special EU Programmes Body (SEUPB). Match-funding was provided by the Executive Office in Northern Ireland and the Department of Rural and Community Development in Ireland.

Commencing in 2017, the Action Plan delivered four projects under the theme of Children & Young People, involving over 800 participants (aged between 3 and 24 years of age). Project themes were diverse and included youth resilience, outdoor pursuits, diversity awareness, active citizenship and creativity and understanding our shared history.

It also delivered three projects under the Shared Spaces and Services theme which included: a multi-use games area at Mullaghmatt, a children’s play area at Rossmore Park and the redevelopment of Clones Post Office into a home for the arts. A small grants programme supported seven community led projects. These included a small astro turf area, a community garden and renovations to community halls.

 

Furthermore, it delivered five projects under the Building Positive Relations theme. Projects covered a range of distinct themes including an intergenerational project, cultural awareness programmes, diversity awareness and active citizenship. A small grants programme supported six peace building projects developed and led by community groups. These covered a range of areas including documenting accounts of ex-prisoners, cultural awareness, documenting stories of life on the border and understanding of minority faith communities.

Minister for Rural and Community Development, Heather Humphreys TD said: I am delighted that my Department of Rural and Community Development was able to partner with the Northern Executive and the Special EU Programmes Body in providing support for these essential projects and initiatives that promote positive relations between people from all backgrounds.

Monaghan County Council secured over €3 million under the European Union’s Peace IV programme to deliver the Local Action Plan for the district and I would like to commend the collaboration, hard work and dedication between the project partners, including Cavan Monaghan Education & Training Board; Clones Erne East Sports Facility Management Company; County Monaghan Community Network, Monaghan Integrated Development and Monaghan County Council.”

Reflecting on the achievements of the Councils Action Plan, Gina McIntyre, Chief Executive of the Special EU Programmes Body said: “In recent years significant progress has been made to help us overcome issues associated with our shared past. However, many people still experience high levels of sectarianism and racism within our society with little or no opportunities to positively engage with each other.

“The EU PEACE IV Programme was designed to help change this with a significant amount of funding provided to local authorities across Northern Ireland and the border counties of Ireland, who have direct access to address local community needs. Monaghan County Council’s PEACE Action Plan is a great example of this as it has encouraged better community relations, built and improved shared spaces for all and invested in our children and young people; encouraging them to become active citizens and positive agents of change.”

“I would like to congratulate all of those involved in delivering and participating in the wide range of programmes that this Action Plan has afforded.” she continued.

Patricia Monahan, Director of Service at Monaghan County Council and Chair of Peace IV Partnership Board said, “The Monaghan LCDC Peace IV Action Plan has continued the good work of previous peace programmes by delivering activities with a focus on peace building, community engagement and community cohesion.  It is important to recognise the contribution made by the members of Monaghan LCDC and its Peace IV Partnership Board.  I would also like to acknowledge the work and support of the SEUPB and both match funding departments.”

For more information on this PEACE IV funded Action Plan please contact Nicola Payne, Peace Programme Manager with Monaghan County Council 047 30500 or email: npayne@monaghancoco.ie

For more information on the EU PEACE IV Programme, please contact John McCandless, Communications Manager with the SEUPB via mob. 07841 367052 or email: john.mccandless@seupb.eu

MONAGHAN FESTIVALS AND EVENTS GRANT SCHEME 2022

Festivals and events are a celebration of creativity and diversity and have an immensely positive impact on the lives of the residents and visitors to County Monaghan. These events deliver a range of social, cultural and economic benefits. They also attract visitors, increase social inclusion and create a positive image of County Monaghan both locally and nationally.

Applications are welcome from community/voluntary groups and organisations within County Monaghan who organise festivals and events.

Examples of an event include the annual St. Patrick’s Day parades, agricultural shows and a public exhibition or showcase.

The scheme welcomes applications for funding under two strands for festivals taking place during 2022:

S1    Delivery of small-scale festivals and events in Monaghan. Funding of up to €1,000 per application is available under this strand.

S2    Delivery of medium and large-scale festivals and events in Monaghan. Funding of up to €5,000 per application is available under this strand.

 

Guidelines on criteria and application forms for the Monaghan Festivals and Events Grant Scheme 2022 can be requested:

 

If you would like support to assist with completing your application, please email communitygrants@monaghancoco.ie or phoning the Community Development Section on 047 73720.

 

APPLICATIONS ARE NOW CLOSED

LATE APPLICATIONS WILL NOT BE ACCEPTED.

COMMUNITY ACTIVITIES FUND 2022 ROUND 2: FUNDING TOWARDS RUNNING COSTS

Following an initial call for applications, which closed at end January, the budget for capital projects within this Fund has now been allocated. Successful applicants will be contacted shortly. There remains funding of over €50,000 available to allocate to projects under operating costs.

We now invite applications from community organisations who wish to seek assistance towards their running costs for the period 1st July 2021 to 30th June 2022.

 • Any not-for-profit community or voluntary group can apply to this Fund
 • Groups which have already made an application for running costs under Round 1 need not reapply, but may make an application to Round 2 for costs that they did not include in their Round 1 application.
 • Commercial organisations, individuals and for-profit organisations are not eligible for assistance
 • Schools and churches will not normally be considered for support

Notes:

Requests for assistance usually exceed the funds available. The Programme is likely to be oversubscribed.  Therefore, all applications fulfilling the conditions may not be successful or may be granted a lesser amount than applied for.

Applications must be made online

Please read the Guidelines before making an application

Guidelines For Community Activities Fund

APPLY ONLINE HERE

 

This is an online application process only and hard copy application forms will not be accepted.

Closing date for receipt of completed online applications is 5.00 p.m. Friday 25th March 2022  

At this time, the online portal will close and it will not be possible to submit further applications.

For any queries please email: communitygrants@monaghancoco.ie

Further information about the Community Activities Fund:

Funding of €265,142 has been awarded for County Monaghan for the Community Activities Fund under the Community Enhancement Programme. The Community Activities Fund (CAF) is funded by the Department of Rural and Community Development and is administered by Monaghan Local Community Development Committee (LCDC). The scheme was launched at national level by the Minister for Rural and Community Development, Heather Humphreys TD, and the Minister of State with responsibility for Community Development and Charities, Joe O’Brien TD.

Round 1 of the Fund closed to applications on 31st January 2022,  and decisions were made at the March LCDC meeting. Recommendations have been forwarded to the Dept and it is expected that the outcome of the Round 1 assessment process will be announced shortly.

If you made an application for running costs to Round 1,  it is not necessary to make a repeat application to Round 2 for the same costs.  However, if you have supplementary information which you did not have at the time,  or wish to include additional bills,  you can do so by making a fresh application to Round 2 and it will be added to your original application and reassessed.

Celebrating National Tree Week – 20-26th March

To celebrate National Tree Week, which runs from 20-26th March, the Tree Council of Ireland have given us 300 saplings to distribute out to communities, to be planted in spaces where they will be enjoyed by the public (so, not in someone’s private garden!!). There is a mix of species on offer, shown below:

– red oak

– pedunculate oak

– silver birch

– common birch

– scots pine

– beech

– hazel

– rowan

– sycamore

Groups interested in availing of this offer should email clambe@monaghancoco.ie, stating the number and species of trees required.

Groups are asked to run an event to mark the planting of their tree(s) and to register their event on the National Tree Week website. https://www.treecouncil.ie/register-an-event

Trees will be allocated on a first come first served basis.