Scéim Athnuachana Bailte agus Sráidbhaile (TVRS) 2023

Tá an Scéim Athnuachana Bailte agus Sráidbhaile (TVRS), 2023, fógartha ag Heather Humphreys, TD, an tAire Forbartha Tuaithe agus Pobail, chun tacaíocht a thabhairt do thionscadail chaipitil bheaga agus mheánmhéide a fheabhsóidh timpeallacht lár bailte nó sráidbhailte. Idir €20,000 agus €500,000 a bheidh ar fáil sa mhaoiniú deontais le haghaidh tionscadal.

Tar éis sheoladh Thodhchaí Cheantair Thuaithe na hÉireann, agus Lár Bailte ar dTús, a lean, rinneadh roinnt leasuithe ar an Scéim Athnuachana Bailte agus Sráidbhaile. Le Todhchaí Cheantair Thuaithe na hÉireann feicfear infheistíocht mhéadaithe go dtí 2025 i mbonneagar cianoibre chun deis a thabhairt do dhaoine cónaí a bheith orthu i bpobail thuaithe fad is a leanann siad a gcuid uaillmhianta gairme.

Dearadh Scéim 2023 chun tacaíocht a thabhairt d’athnuachan cheantair thuaithe na hÉireann agus dírítear ar athchóiriú lár na mbailte agus feabhsú na beochta eacnamaíche agus sóisialta i gcomhréir leis an mbeartas, Lár Bailte ar dTús.

Díreofar i Scéim 2023 ar chuspóirí amhail:

 • Tionscadail a bhaineann le hAthchóiriú Bailte
 • Ár sráid-dreacha a fheabhsú
 • Spásanna glasa / áiseanna áineasa i lár bailte nó sráidbhailte
 • Ionaid phobail atá ann cheana a athchóiriú
 • Rogha nua chun a ligean d’údaráis áitiúla ceapacha talún nua a fháil chun forbairt athchóirithe bailte a éascú, amhail páirceanna, pláis i lár bailte, etc.
 • Foirgnimh fholmha dhearóile a úsáid arís agus iad ina spásanna ilfheidhme nó spásanna pobail
 • Tionscadail chun tacú le margaí i lár bailte nó sráidbhailte, e.g. margaí feirmeoirí nó margaí ceardaithe.
 • Forbairt plás i lár bailte/sráidbhailte

 

Díreoidh scéim 2023 ar thrí chatagóir Bailte/Sráidbhailte mar seo a leanas:

 • Catagóir 1: Bailte agus sráidbhailte ag a bhfuil daonra suas le 5,000 duine.
 • Catagóir 2: Bailte ag a bhfuil daonra idir 5,001 agus 10,000 duine.
 • Catagóir 3: Féadfaidh bailte móra a bhfuil daonra suas le 15,000 duine a bheith incháilithe i gcás ina bhfuil an t-iarratas ar ardchaighdeán agus leagtar amach ann riachtanas láidir le haghaidh na hinfheistíochta, luach maith ar airgead agus torthaí dearfacha a dhéanfaidh difear suntasach don bhaile.

Leibhéil na nDeontas

I gcás Scéim 2023, is é €20,000 an deontas íosta atá ar fáil.

Is é €500,000 an leibhéal uasta maoinithe deontais atá ar fáil le haghaidh iarratas amháin ó gach Údarás Áitiúil.

Beidh €250,000 ar a mhéad ar fáil le haghaidh 4 iarratas.

Ní mór 1 iarratas amháin a bheith bainteach le Bailte/Sráidbhailte nach bhfuil maoiniú faighte acu faoin nGnáthscéim Athnuachana Bailte agus Sráidbhaile sna 3 bliana roimhe sin.

De réir mar a bhí sé sna blianta roimhe seo, déanfar measúnú ar na hiarratais ar bhonn iomaíoch.

Is féidir tuilleadh eolais, Achoimre na Scéime agus na foirmeacha maidir le Léiriú Spéise san áireamh, a íoslódáil ó https://monaghan.ie/communitydevelopment/category/grantsfunding-schemes/ nó is féidir é a fháil ach teagmháil a dhéanamh le hAisling Kierans nó Robyn Flanagan, Roinn na Forbartha

Pobail, Comhairle Contae Mhuineacháin ar ríomhphost townandvillage@monaghancoco.ie nó ar an bhfón ar 047 73707/73720.

Cinntigh go bhfuil an t-iarratas líonta amach ina iomláine agat sula gcuirfidh tú isteach é.

Ní mór gach Léiriú Spéise a bheith istigh tráth nach déanaí ná 5.00 pm, Dé Luain, 28 Lúnasa 2023 i ríomhphost chuig townandvillage@monaghancoco.ie

Ní bhreithneofar Léiriú Spéise déanach tar éis an dáta deiridh.

Scéim um Bonneagar Caithimh Aimsire Lasmuigh, 2023

Tá mórchiste €16 mhilliún fógartha ag an Aire Forbartha Tuaithe agus Pobail, Heather Humphreys, chun tacú le tionscadail a bhaineann le caitheamh aimsire lasmuigh.

Leis an Scéim um Bonneagar Caithimh Aimsire Lasmuigh (ORIS), 2023, déanfar forbairt ar acmhainní nádúrtha amhail ár sléibhte, locha, tránna, portaigh, siúlbhealaí, glasbhealaí agus gormbhealaí agus díreofar go sonrach ar áiseanna le haghaidh na turasóireachta eachtraíochta a fhorbairt faoin tuath.

Is é is aidhm don mhaoiniú tacaíocht a thabhairt don turasóireacht a bhaineann le caitheamh aimsire lasmuigh, a bhféadfadh tairbhí móra eacnamaíocha a bheith ag baint léi do na bailte agus sráidbhailte faoin tuath agus a fhéadfadh feabhas a chur ar shláinte agus folláine pobal tuaithe.

Tá Comhairle Contae Mhuineacháin ag lorg Léirithe Spéise maidir le tionscadail faoi na bearta uile;

 

 • Beart 1: Deisiúchán/Forbairt/Cur Chun Cinn agus Margaíocht ar Scála Beag – deontas suas le €30,000
 • Beart 2: Deisiúchán/Uasghrádú agus Forbairt Conaire/Áise Nua ar Scála Meánmhéide – deontas suas le €200,000
 • Beart 3: Deisiúchán/Uasghrádú Straitéiseach agus Forbairt Tionscadal Straitéiseach le haghaidh Conair/Áis Nua ar Scála Mór – deontas suas le €500,000
 • Bearta Forbartha Tionscadail – cuirfidh siad maoiniú ar fáil d’fhorbairt mhionsonraithe tionscadal a ligfeadh dóibh caighdeán le haghaidh iarratas faoi Bheart 2 nó 3 de ORIS a bhaint amach – deontas suas le €50,000

 

Mar a leagtar amach i sonraí na scéime, tabharfar tús áite do na tionscadail siúd lena léirítear rannpháirteachas láidir pobail.  I gcás ina mbeadh cead pleanála ag teastáil ó thionscadal, ní mór é sin a fháil sula gcuirfear isteach an t‑iarratas.

Ba cheart na tionscadail a bheith suite faoin tuath agus níor cheart iad a bheith sa cheantar timpeall bailte nó sráidbhailte ach amháin má nascann an tionscadal molta baile nó sráidbhaile leis an tuath.

De réir mar a bhí sna blianta roimhe seo, ní chuimsítear faoin scéim gníomhaíochtaí spóirt a bhíonn ar siúl faoin tuath ar chúrsaí, rianta nó páirceanna ar leithligh a dearadh agus a tógadh do na himeachtaí sin, m.sh., galf, peil, seóléimneach, gníomhaíochtaí mótair, srl.

Déan teagmháil leis an gComhordaitheoir Ceantair Bhardasaigh áitiúil nó le hAisling Kierans, Roinn na Forbartha Pobail chun tionscadail fhéideartha i ndáil leis an scéim seo a phlé a luaithe is féidir:

 • Oifig Cheantar Bardasach Bhéal Átha Beithe/Chluain Eois – 047 51018
 • Oifig Cheantar Bardasach Charraig Mhachaire Rois/Bhaile na Lorgan – 042 9661236
 • Oifig Cheantar Bardasach Mhuineacháin – 047 73777
 • Aisling Kierans, Forbairt Phobail – 047 73707

Ní mór gach léiriú spéise a chur isteach i bhFormáid WORD chuig oris@monaghancoco.ie faoi 4.00 pm, Dé hAoine an 10 Iúil 2023 chun go leor ama a thabhairt chun na hiarratais a ullmhú agus a chur i gcrích.  Tá sonraí na scéime agus na foirmeacha iarratais ábhartha ar fáil ar an suíomh gréasáin ag https://monaghan.ie/communitydevelopment/category/grantsfunding-schemes/

MEASURE 1 APPLICATION FORM (WORD DOC)

MEASURE 2 3 APPLICATION FORM (WORD DOC)

ORIS SCHEME OUTLINE 2023 (PDF)

PROJECT DEVELOPMENT MEASURE APPLICATION FORM (PDF)

Lá Idirnáisiúnta na mBan

Cuireann Tionól na mBan Chontae Mhuineacháin
fáilte ó chroí romhat ag ‘Cruinniú Comhairle

Droim ar Ais’ chun aird a tharraingt ar

Lá Idirnáisiúnta na mBan.

Dáta: 8 Márta 2023 ag 3.00 p.m.
Ionad: Seomra na Comhairle, MTEK 1, Cnoc an Chonnaidh
Cláraigh ag: womensassembly@monaghancoco.ie

Is é Téama na bliana seo #Glac le Cothromas, agus beidh Cathaoirleach Thionól na mBan, an Comhairleoir Cathy Bennett, sa chathaoir. Ag cruinniú seo na Comhairle, cuirtear inscne na gComhairleoirí droim ar ais, mar sin, seachas 16 Comhairleoir fear agus 2 Chomhairleoir ban, beidh 16 Comhairleoir ban agus 2 Chomhairleoir fear againn.

Is é an cuspóir a bhaineann leis seo ná, ar dtús, aird a tharraingt ar an éagothroime seo i gcomhdhéanamh ár gcomhairlí tuaithe, agus ansin, chun feasacht a ardú ar obair agus ról na mban sa rialtas áitiúil. Táimid ag súil le tú a fheiceáil ann!