Scéim um Bonneagar Caithimh Aimsire Lasmuigh, 2023

Tá mórchiste €16 mhilliún fógartha ag an Aire Forbartha Tuaithe agus Pobail, Heather Humphreys, chun tacú le tionscadail a bhaineann le caitheamh aimsire lasmuigh.

Leis an Scéim um Bonneagar Caithimh Aimsire Lasmuigh (ORIS), 2023, déanfar forbairt ar acmhainní nádúrtha amhail ár sléibhte, locha, tránna, portaigh, siúlbhealaí, glasbhealaí agus gormbhealaí agus díreofar go sonrach ar áiseanna le haghaidh na turasóireachta eachtraíochta a fhorbairt faoin tuath.

Is é is aidhm don mhaoiniú tacaíocht a thabhairt don turasóireacht a bhaineann le caitheamh aimsire lasmuigh, a bhféadfadh tairbhí móra eacnamaíocha a bheith ag baint léi do na bailte agus sráidbhailte faoin tuath agus a fhéadfadh feabhas a chur ar shláinte agus folláine pobal tuaithe.

Tá Comhairle Contae Mhuineacháin ag lorg Léirithe Spéise maidir le tionscadail faoi na bearta uile;

 

 • Beart 1: Deisiúchán/Forbairt/Cur Chun Cinn agus Margaíocht ar Scála Beag – deontas suas le €30,000
 • Beart 2: Deisiúchán/Uasghrádú agus Forbairt Conaire/Áise Nua ar Scála Meánmhéide – deontas suas le €200,000
 • Beart 3: Deisiúchán/Uasghrádú Straitéiseach agus Forbairt Tionscadal Straitéiseach le haghaidh Conair/Áis Nua ar Scála Mór – deontas suas le €500,000
 • Bearta Forbartha Tionscadail – cuirfidh siad maoiniú ar fáil d’fhorbairt mhionsonraithe tionscadal a ligfeadh dóibh caighdeán le haghaidh iarratas faoi Bheart 2 nó 3 de ORIS a bhaint amach – deontas suas le €50,000

 

Mar a leagtar amach i sonraí na scéime, tabharfar tús áite do na tionscadail siúd lena léirítear rannpháirteachas láidir pobail.  I gcás ina mbeadh cead pleanála ag teastáil ó thionscadal, ní mór é sin a fháil sula gcuirfear isteach an t‑iarratas.

Ba cheart na tionscadail a bheith suite faoin tuath agus níor cheart iad a bheith sa cheantar timpeall bailte nó sráidbhailte ach amháin má nascann an tionscadal molta baile nó sráidbhaile leis an tuath.

De réir mar a bhí sna blianta roimhe seo, ní chuimsítear faoin scéim gníomhaíochtaí spóirt a bhíonn ar siúl faoin tuath ar chúrsaí, rianta nó páirceanna ar leithligh a dearadh agus a tógadh do na himeachtaí sin, m.sh., galf, peil, seóléimneach, gníomhaíochtaí mótair, srl.

Déan teagmháil leis an gComhordaitheoir Ceantair Bhardasaigh áitiúil nó le hAisling Kierans, Roinn na Forbartha Pobail chun tionscadail fhéideartha i ndáil leis an scéim seo a phlé a luaithe is féidir:

 • Oifig Cheantar Bardasach Bhéal Átha Beithe/Chluain Eois – 047 51018
 • Oifig Cheantar Bardasach Charraig Mhachaire Rois/Bhaile na Lorgan – 042 9661236
 • Oifig Cheantar Bardasach Mhuineacháin – 047 73777
 • Aisling Kierans, Forbairt Phobail – 047 73707

Ní mór gach léiriú spéise a chur isteach i bhFormáid WORD chuig oris@monaghancoco.ie faoi 4.00 pm, Dé hAoine an 10 Iúil 2023 chun go leor ama a thabhairt chun na hiarratais a ullmhú agus a chur i gcrích.  Tá sonraí na scéime agus na foirmeacha iarratais ábhartha ar fáil ar an suíomh gréasáin ag https://monaghan.ie/communitydevelopment/category/grantsfunding-schemes/

MEASURE 1 APPLICATION FORM (WORD DOC)

MEASURE 2 3 APPLICATION FORM (WORD DOC)

ORIS SCHEME OUTLINE 2023 (PDF)

PROJECT DEVELOPMENT MEASURE APPLICATION FORM (PDF)

2023 Outdoor Recreation Infrastructure Scheme

Minister for Rural and Community Development, Heather Humphreys TD, has announced a major €16 million fund to support outdoor recreation projects.

The 2023 Outdoor Recreation Infrastructure Scheme (ORIS) will see the development of natural amenities such as our mountains, lakes, beaches, bogs, walkways, greenways and blueways and will place a particular focus on developing amenities for adventure tourism in rural Ireland.

The funding is aimed at supporting outdoor recreation tourism, a growing tourism sector internationally, which has the potential to have major economic spin-off benefits for our rural towns and villages as well as improving the health and well-being of rural communities.

Monaghan County Council is seeking Expressions of Interest for projects under all measures;

 • Measure 1: Small Scale Repair/Development/Promotion and Marketing – grant up to €30,000
 • Measure 2: Medium Scale Repair/Upgrade and New Trail/Amenity Development – grant up to €200,000
 • Measure 3: Strategic Large-Scale Repair/Upgrade and New Strategic Trail/Amenity Development projects – grant up to €500,000
 • Project Development Measures – will provide funding for the detailed development of projects which would enable them to reach a standard for application under Measure 2 or 3 of ORIS – grant up to €50,000

As set out in the scheme details, projects with evidence of strong community engagement will be prioritised.  Where a project requires planning permission, this must be in place in advance of an application being submitted.

Projects should be located mainly in the countryside and not in the environs of a town or village unless the proposed project is linking a town or village into the countryside.

As in previous years, the scheme does not include sporting activities which take place in the countryside on confined courses or pitches specifically designed and constructed for those events e.g., golf, football, show jumping, motorised activities etc.

Please contact your local Municipal District Co-ordinator or Aisling Kierans, Community Development Section to discuss potential projects for submission to this scheme as early as possible:

 • Ballybay/Clones Municipal District Office – 047 51018
 • Carrickmacross/Castleblayney Municipal District Office – 042 9661236
 • Monaghan Municipal District Office – 047 73777
 • Aisling Kierans, Community Development – 047 73707

 

All expressions of interest must be submitted in WORD Format to oris@monaghancoco.ie by 4.00 p.m. on Monday 10th July 2023 to allow sufficient time for applications to be prepared and finalised.

 

MEASURE 1 APPLICATION FORM (WORD DOC)

MEASURE 2 3 APPLICATION FORM (WORD DOC)

ORIS SCHEME OUTLINE 2023 (PDF)

PROJECT DEVELOPMENT MEASURE APPLICATION FORM (PDF)